Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duccarita:a.[du-carita] 惡行.-saṅkilesa 惡行雜染.
パーリ語辞典 水野弘元著
duccarita:a.[du-carita] 悪行.-saṅkilesa 悪行雑染.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duccarita,【中】 差勁的行為,錯誤的行動。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duccarita,【中】差勁的行為,錯誤的行動。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duccarita:duccarita(na)
ဒုစၥရိတ(န)
[duccarita+kāraṇa.kye.]
[ဒုစၥရိတ+ကာရဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duccarita:duccarita(ti)
ဒုစၥရိတ(တိ)
[duccarita+ṇa]
[ဒုစၥရိတ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duccarita:duccarita(na)
ဒုစၥရိတ(န)
[du+carita.]
[ဒု+စရိတ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
duccarita:'evil conduct',is threefold:in deeds,words and thoughts.See kammapatha (I).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duccarita:[nt.] bad conduct; wrong action.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUCCARITA:[nt] nết hạnh,xấu xa,hành ác
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
duccarita:ác hạnh,hành động xấu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duccarita:ဒုစၥရိတ(န)
[ဒု+စရိတ။]
(၁) ဒုစ႐ိုက္၊ (က) မေကာင္းသျဖင့္ (ခြၽတ္ေခ်ာ္-တိမ္းယိမ္း-ေစ၍) က်င့္အပ္ေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္။ (ခ) ေဖာက္ျပန္ေသာ အက်င့္၊ ေဖာက္ျပန္-လြန္က်ဴး-၍-က်င့္ျခင္း-က်င့္မႈ။ (ဂ) (ကိေလသာတို႔သည္) ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ အက်င့္။ (ဃ) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ အက်င့္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အက်င့္။ (၂) ဒုစၥရိတ-သုတ္။ ဒုစၥရိတသုတၱ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duccarita:ဒုစၥရိတ(တိ)
[ဒုစၥရိတ+ဏ]
မေကာင္းေသာ အက်င့္-ဒုစ႐ိုက္-ရွိေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duccarita:ဒုစၥရိတ(န)
[ဒုစၥရိတ+ကာရဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ဒုစ႐ိုက္၏ အေၾကာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duccarita:ဒုစၥရိတ (န)
မေကာင္းေသာ အက်င့္။ ဒုစ႐ိုက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duccarita:ဒုစၥရိတ (တိ)
မေကာင္းသျဖင့္ က်င့္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,