Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dubbuṭṭhika:a.[du-vuṭṭhi-ka] 難有雨的,難下雨的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dubbuṭṭhika:a.[du-vuṭṭhi-ka] 難雨の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dubbuṭṭhika:a.[du-vuṭṭhi-ka] 難雨の,旱魃
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dubbuṭṭhika,【形】 無雨的。 【中】 饑荒,旱災。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dubbuṭṭhika,【形】無雨的。【中】饑荒,旱災。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dubbuṭṭhika:[adj.] rainless.(nt.) a famine; scarcity of rain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dubbuṭṭhika,see under vuṭṭhi.(Page 327)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUBBUṬṬHIKA:[a] không mưa,hạn hán [nt] nạn đói kém (vì không mưa)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dubbuṭṭhika:ဒုဗၺဳ႒ိက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,