Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dubbhāsita:n.[du-bhāsita] 惡說 [輕罪] ,惡語.-ajjhāpanna 惡說犯戒者.-bhāsin 惡說者.
パーリ語辞典 水野弘元著
dubbhāsita:n.[du-bhāsita] 悪説 [軽罪] ,悪語.-ajjhāpanna悪説犯戒者.-bhāsin 悪説者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dubbhāsita,【中】 醜話,壞話,粗話,刺兒話,臟話。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dubbhāsita,【中】醜話,壞話,粗話,刺兒話,臟話。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dubbhāsita:dubbhāsita(ti)
ဒုဗ႓ာသိတ(တိ)
[du+bhāsita.(dubbhāsiya-prāç addhamāgadhī)]
[ဒု+ဘာသိတ။ (ဒုဗ႓ာသိယ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dubbhāsita:[nt.] an insulting word; bad speech.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUBBHĀSITA:[nt] nói xấu,lời mắng nhiếc
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dubbhāsita:tội ác ngữ,có thể là một câu nói bất kính đối với tam bảo hay một cá nhân nào đó samantapā+sādikā giải thích yam durābhatthaṃ taṃ dubbhāsitaṃ (ác khẩu chính là tội ác ngữ vậy)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dubbhāsita:ဒုဗ႓ာသိတ(တိ)
[ဒု+ဘာသိတ။ (ဒုဗ႓ာသိယ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) (က) မေကာင္းသျဖင့္ ေျပာဆိုအပ္ေသာ။ (ခ) (အကုသိုလ္တရားသည္) ဖ်က္ဆီးအပ္သည္ (ျဖစ္၍) ေျပာဆိုအပ္ေသာ။ (ဂ) ေဖာက္ျပန္စြာ ေျပာဆိုအပ္ေသာ၊ ၾကမ္းတမ္း-ညစ္ညမ္း-ေသာ (စကား)။ (န) (၂) ယင္း-စကားေၾကာင့္ သင့္ေရာက္ေသာ အာပတ္၊ ဒုဗ႓ာသိတအာပတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dubbhāsita:ဒုဗ႓ာသိတ (တိ)
မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,