Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dubbala:a.[du-bala] 弱的,薄弱的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dubbala:a.[du-bala] 弱き,薄弱の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dubbala:a.[du-bala] 弱き,薄弱の.-cīvara薄弱衣,弊衣
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dubbala,【形】 微弱的,弱的。 ~tta,【中】 ~tā,【陰】 ~bhāva,【陽】 弱。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dubbala,【形】微弱的,弱的。dubbalatta,【中】dubbalatā,【陰】dubbalabhāva,【陽】弱。dubbalīkaraṇa,使微弱(making weak)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dubbala:dubbala(na)
ဒုဗၺလ(န)
[du+bala.natthi bala] metesanti dubbalāni.maṇimañjū,2.191.(duvvala-prā)]
[ဒု+ဗလ။ နတၳိ ဗလ' ေမေတသႏၲိ ဒုဗၺလာနိ။ မဏိမၪၨဴ၊၂။၁၉၁။ (ဒုဝြလ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dubbala:[adj.] feeble; weak.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUBBALA:[a] yếu ớt,ốm yếu --tta [nt] --tā [f] --bhāva [m] sự yếu đuối
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dubbala:yếu,yếu sức,yếu kém
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dubbala:ဒုဗၺလ(န)
[ဒု+ဗလ။ နတၳိ ဗလ' ေမေတသႏၲိ ဒုဗၺလာနိ။ မဏိမၪၨဴ၊၂။၁၉၁။ (ဒုဝြလ-ျပာ)]
(၁) အားမရွိျခင္း၊ အားနည္းျခင္း။ ဒုဗၺလကာရဏ-ၾကည့္။ (၂) ဒုဗၺလသိကၡာပုဒ္၊ ဒုဗၺလစီဝရပစၥာသာ သိကၡာပုဒ္။ (ကာလအတိကၠမန သိကၡာပုဒ္)။ (တိ) (၃) နည္းေသာ အားရွိေသာ၊ အားမရွိေသာ၊ အားနည္း-အားေသး-အားငယ္-ေသာ၊ (က) ကာယခြန္အား မရွိေသာ။ (ခ) ဉာဏစြမ္းအား မရွိေသာ။ ဒုဗၺလဉာဏ-လည္းၾကည့္။ (ဂ) ဥစၥာအင္အား မရွိေသာ။ ဒုဗၺလမႏုႆ-(ဂ)-လည္းၾကည့္။ (ဃ) အာဏာစြမ္းအား မရွိေသာ။(က) အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (င) လုံ႔လစြမ္းအား-နည္းပါး-ယုတ္ေလ်ာ့-ေသာ။ ဒုဗၺလေဘာဇက-ၾကည့္။ ဒုဗၺလစီဝရပစၥာသာ-လည္းၾကည့္။ (စ) အာႏုေဘာ္ စြမ္းအား-နည္းပါး-ကင္းမဲ့-ေသာ။ (ဆ) ရရန္မေသခ်ာေသာ။ (ဇ) ရိ-ေဆြး-ေဟာင္း-ႏြမ္း-ေသာ။ (သကၤန္းစသည္)။ ဒုဗၺလစီဝရ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (၄) မတတ္သိ-မလိမၼာ-မကြၽမ္းက်င္-ေသာ။ ဒုဗၺလေဝဇၨ-ၾကည့္။ (၅) ၾကံ့ၾကံ့မခိုင္-ယိမ္းယိုင္-ေလ်ာ့ရဲ-ေသာ။ ဒုဗၺလစိတၱ,ဒုဗၺလသမာစာရ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၆) မျမတ္-ယုတ္ညံ့-ေသာ။ ဒုဗၺလာရမၼဏ-ၾကည့္။ (၇) အႏွစ္သာရမရွိေသာ၊ အႏွစ္မဲ့ေသာ။ (႐ူပကၡႏၶာစသည္)။ (၈) အားနည္းရာ (အခါ-စသည္)။ ဒုဗၺလ႒ာန-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dubbala:ဒုဗၺလ (တိ)
အားနည္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,