Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dubbaca:n.[du-vaca] 惡語,惡口,難說.-jātika 惡口性.
パーリ語辞典 水野弘元著
dubbaca:n.[du-vaca] 悪語,悪口,難説.-jātika 悪口性.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dubbaca,【形】 倔強的,不服從的。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dubbaca,(du難+vaca說),【形】難教(ㄐㄧㄠ),難可教化。《中阿含經》誤譯:戾語。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dubbaca:dubbaca(ti)
ဒုဗၺစ(တိ)
[du+vaca+kha.du+vaca.(duvayaṇa-prā)]
[ဒု+ဝစ+ခ။ ဒု+ဝစ။(ဒုဝယဏ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dubbaca:[adj.] obstinate; disobedient.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUBBACA:[a] cứng đầu,khó dạy,ngỗ nghịch
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dubbaca:ngưòi nan giáo,người khó dạy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dubbaca:ဒုဗၺစ(တိ)
[ဒု+ဝစ+ခ။ ဒု+ဝစ။(ဒုဝယဏ-ျပာ)]
(၁) ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ပင္ပန္း-သျဖင့္-ေျပာဆို-ဆုံးမ-အပ္ေသာ၊ ခဲယဉ္းစြာ-ေျပာဆို-ဆုံးမ-အပ္ေသာ၊ ဆုံးမခက္ေသာ။ (၂) ခဲယဉ္းစြာ-ေျပာဆို-ဆုံးမ-အပ္ေသာ စကားရွိေသာ၊ သူ။ (၃) ခဲယဉ္းစြာ-ေျပာဆို-ဆုံးမ-အပ္ေသာ စကားရွိသူ၏အျဖစ္။ ဒုဗၺစဇာတိက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dubbaca:ဒုဗၺစ (တိ)
ဆိုႏိုင္ခဲသည္။ အဆိုခက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,