Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dubbaṇṇakaraṇa:dubbaṇṇakaraṇa(na)
ဒုဗၺဏၰကရဏ(န)
[dubbaṇṇa+karaṇa.thī-nitea karaṇā-karaṇī]
[ဒုဗၺဏၰ+ကရဏ။ ထီ-၌ ကရဏာ-ကရဏီ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dubbaṇṇakaraṇa:việc hoại sắc,làm xấu đi một lá y mới trước khi dùng,có thể bằng việc vá vào một miếng vải cũ to bằng gang tay đức phật nếu không làm vậy,phạm tội ba dật đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dubbaṇṇakaraṇa:ဒုဗၺဏၰကရဏ(န)
[ဒုဗၺဏၰ+ကရဏ။ ထီ-၌ ကရဏာ-ကရဏီ]
(၁) မေကာင္းေသာ အဆင္းရွိေအာင္ ျပဳျခင္း၊ အဆင္းပ်က္-အဆင္းမလွ-ေအာင္ျပဳျခင္း။ (တိ) (၂) အဆင္းပ်က္-အဆင္းမလွ-ေအာင္ ျပဳတတ္ေသာ။ (၃) အဆင္းပ်က္-အဆင္းမလွ-ေအာင္ ျပဳေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dubbaṇṇakaraṇa:ဒုဗၺဏၰ-ကရဏ (တိ)
အဆင္းမလွေအာင္ ျပဳတတ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dubbaṇṇakaraṇa:ဒုဗၺဏၰ-ကရဏ (န)
အဆင္းပ်က္ျခင္းကို ျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,