Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dubbaṇṇa:n.a.[du-vaṇṇa] 惡色(bad color),醜的,醜陋的(ugly) (opp.suvaṇṇa).-karaṇa 使壞色,造作壞色.
パーリ語辞典 水野弘元著
dubbaṇṇa:n.a.[du-vaṇṇa] 悪色,醜き,醜陋の.-karaṇa 壊色とす.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dubbaṇṇa,【形】 屬於不光彩的顏色的,異色的,變色的,醜陋的。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dubbaṇṇa,【形】不光彩的顔色的,異色的,變色的,醜陋的。dubbaṇṇarūpa﹐醜陋的容貌。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dubbaṇṇa:dubbaṇṇa(pu,na)
ဒုဗၺဏၰ(ပု၊န)
[du+vaṇṇa.virūpo vaṇṇo assāti dubbaṇṇo.rū,ṭī.nhā-76.thī-nitea dubbaṇṇāç dubbaṇṇīç dubbaṇṇinī.(duvaṇṇa-addhamāgadhī)]
[ဒု+ဝဏၰ။ ဝိ႐ူေပါ ဝေဏၰာ အႆာတိ ဒုဗၺေဏၰာ။ ႐ူ၊ဋီ။ႏွာ-၇၆။ ထီ-၌ ဒုဗၺဏၰာ,ဒုဗၺဏၰီ,ဒုဗၺဏၰိနီ။(ဒုဝဏၰ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dubbaṇṇa:[adj.] of bad colour; discoloured; ugly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dubbaṇṇa,see under vaṇṇa.(Page 327)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUBBAṆṆA:[a] màu xấu,phai màu,xấu xa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dubbaṇṇa:xấu sắc,người xấu xí dung mạo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dubbaṇṇa:ဒုဗၺဏၰ(ပု၊န)
[ဒု+ဝဏၰ။ ဝိ႐ူေပါ ဝေဏၰာ အႆာတိ ဒုဗၺေဏၰာ။ ႐ူ၊ဋီ။ႏွာ-၇၆။ ထီ-၌ ဒုဗၺဏၰာ,ဒုဗၺဏၰီ,ဒုဗၺဏၰိနီ။(ဒုဝဏၰ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) မေကာင္းေသာအဆင္း။ (န) (၂) ေငြ။ (၃) ဒုဗၺဏၰကရဏသိကၡာပုဒ္။ (တိ) (၄) မေကာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာ၊ (က) မေကာင္းေသာကိုယ္ အဆင္းရွိေသာ။ (ခ) မေကာင္းေသာ ဂုဏ္အဆင္းရွိေသာ။(၆) အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (၅) ဂုဏ္အဆင္းမရွိေသာ၊ ဂုဏ္အဆင္းမွ ကင္းေသာ။ (၆) မေကာင္းေသာ ပုံသဏၭာန္ရွိေသာ။ (၇) အလိုမရွိအပ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ။ (၈) မႏွစ္သက္အပ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ။ (၉) မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ။ (၁ဝ) ေဖာက္ျပန္ေသာ ပုံသဏၭာန္ရွိေသာ။ (၁၁) စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-အပ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ။ (၁၂) ေဖာက္ျပန္ေသာ-ကိုယ္အဆင္း-အေရအဆင္း-ရွိေသာ။ အဆင္းမလွေသာ၊ အ႐ုပ္ဆိုး-အၾကည့္တန္-ေသာ။ (၁၃) အဆင္းမလွေအာင္ ျပဳတတ္ေသာ။ မာနာတိမာန-ၾကည့္။ (၁၄) ေဖာက္ျပန္ေသာ အဆင္းရွိသည္၏အျဖစ္။ ဒုဗၺဏၰသံဝတၱနိယ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dubbaṇṇa:ဒုဗၺဏၰ (တိ)
အဆင္းမလွသည္။ အ႐ုပ္ဆိုးသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dubbaṇṇa:ဒုဗၺဏၰ (ပ)
မေကာင္းေသာ အဆင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,