Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duṭṭhulla:a.[Sk.duṣṭhula,dauṣṭhulya] 粗惡的.-āpatti 粗罪,粗惡罪.-bhāṇin 粗語者.-vācā 粗惡語,惡口.
パーリ語辞典 水野弘元著
duṭṭhulla:a.[Sk.duṣṭhula,dauṣṭhulya] 麁悪の.-āpatti 麁罪,麁悪罪.-bhāṇin 麁語者.-vācā 麁悪語,悪口.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duṭṭhulla,【中】 猥辭(淫蕩的談話)。 【形】 劣等的,下流的。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duṭṭhulla,【中】猥辭(淫蕩的談話)。【形】劣等的,下流的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duṭṭhulla:duṭṭhulla(na)
ဒု႒ဳလႅ(န)
[duṭṭhu(1)+la.ka.358.nīti,sutta.778.duṭṭhu(1)+lla.,4.65.du+thūla.tha- ṭha-pru,dveç rassa pru.duṭṭhu+ula+a.vi,nicchaya,ṭī,1.353-4.(-kaṅkhā,yo,mahāṭī,2.198.pāti,padattha.121)(sthūla-saṃ)]
[ဒု႒ဳ(၁)+လ။ ကစၥည္း။၃၅၈။နီတိ၊သုတၱ။၇၇၈။ ဒု႒ဳ(၁)+လႅ။ ေမာဂ္၊၄။၆၅။ဒု+ထူလ။ ထ-ကို ဌ-ျပဳ၊ ေဒြေဘာ္,ရႆ ျပဳ။ ဒု႒ဳ+ဥလ+အ။ ဝိ၊နိစၧယ၊ဋီ၊၁။၃၅၃-၄။ (-ကခၤါ၊ ေယာ၊မဟာဋီ၊၂။၁၉၈။ ပါတိ၊ပဒတၳ။၁၂၁)(ဒုးသၳဴလ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duṭṭhulla:[nt.] lewd talk.(adj.) inferior.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Duṭṭhulla,(adj.) wicked,lewd Vin.IV,128; S.I,187 (°bhāṇin “whose speech is never lewd,” cp.Th.1,1217 padulla ‹-› gāhin,expld as duṭṭhullagāhin Psalms of Brethren 399 n.3); M.I,435; III,159; Vism.313.-- (nt.) wicked ‹-› ness Vin.III,21; kāya° unchastity M.III,151; Th.1,114; Vism.151. --âduṭṭhulla that which is wicked & that which is not Vin.V,130; --āpatti a grave transgression of the Rules of the Order,viz.the 4 Pārājika & the 13 Saṅghādisesa Vin.IV,31 (opp.a° Vin.IV,32).(Page 326)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUṬṬHULLA:[nt] nói tục tỉu,dâm đãng [adj] hèn hạ,đê hèn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duṭṭhulla:ဒု႒ဳလႅ(န)
[ဒု႒ဳ(၁)+လ။ ကစၥည္း။၃၅၈။နီတိ၊သုတၱ။၇၇၈။ ဒု႒ဳ(၁)+လႅ။ ေမာဂ္၊၄။၆၅။ဒု+ထူလ။ ထ-ကို ဌ-ျပဳ၊ ေဒြေဘာ္,ရႆ ျပဳ။ ဒု႒ဳ+ဥလ+အ။ ဝိ၊နိစၧယ၊ဋီ၊၁။၃၅၃-၄။ (-ကခၤါ၊ ေယာ၊မဟာဋီ၊၂။၁၉၈။ ပါတိ၊ပဒတၳ။၁၂၁)(ဒုးသၳဴလ-သံ)]
(၁) မေကာင္းေသာ (ကိုယ္) အမႈကို မွီေသာအရာ၊ ပ်င္းရိ-ျခင္း-မႈ၊ ထိုင္းမႈိင္း-ဖင့္ႏႊ့ဲ-ျခင္း-မႈ (ႀကိဳးစားမႈ 'ဝီရိယ' ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း)။ (၂) မေကာင္းမႈ၏-တည္ရာ-အေၾကာင္း။(၁) အနက္-ၾကည့္ပါ။ (၃) (ကိုယ္ခႏၶာ)-တိုးပြါး-ၾကံ့ခိုင္-ေအာင္-အားထုတ္ျခင္း-ေမြးျမဴျခင္း။ ကာယဒု႒ဳလႅဂ႐ု-ၾကည့္။ (၄) ဒု႒ဳလႅဝါစာသိကၡာပုဒ္။ (၅) ဒု႒ဳလႅာပတၱိအာေရာစနသိကၡာပုဒ္။ (တိ) (၆) စက္ဆုပ္-ကဲ့ရဲ႕-ဖြယ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ (စကား စသည္)။ ဒု႒ဳလႅဝါစႆာဒ-ၾကည့္။ (၇) (ကိေလသာသည္) ဖ်က္ဆီးအပ္သည္ျဖစ္၍-႐ုန္႔ရင္း-ၾကမ္းတမ္း-ေသာ (ေမထုန္အက်င့္,အာပတ္-စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duṭṭhulla:ဒု႒ဳ-လႅ (န)
မေကာင္းေသာ အမႈ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duṭṭhulla:ဒု႒ဳ-လႅ (တိ)
႐ုန္႔ရင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,