Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duṭṭha:a.[Sk.duṣṭha.dussati 的 pp.] 邪惡的,瞋怒的,惡心的.m.pl.nom.duṭṭhāse.-āruka 惡漏瘡.-citta 惡心.-dosa 惡瞋.
パーリ語辞典 水野弘元著
duṭṭha:a.[Sk.duṣṭha.dussati の pp.] 邪悪の,瞋怒の,悪心の.m.pl.nom.duṭṭhāse.-āruka 悪漏瘡.-citta 悪心.-dosa 悪瞋.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
duṭṭha:a.[Sk.duṣṭha.dussati の pp.] 邪悪の,瞋怒の,悪心の.m.pl.nom.duṭṭhāse.-āruka 悪漏瘡.-citta 悪心.-citta-vipariṇata恶心变心.-dosa 悪瞋
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duṭṭha,【形】 破壞的,腐敗的,不道德的,壞的。 ~citta,【中】 邪惡的心意,惡意。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duṭṭha,【形】破壞的,腐敗的,不道德的,壞的。duṭṭhacitta,【中】邪惡的心意,惡意。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duṭṭha:duṭṭha(ti)
ဒု႒(တိ)
[dusa+ta.dūsīyatīti duṭṭho.kaṅkhā,ṭī,.241.pārā,yo.242.kaṅkhā,yo,mahāṭī,2.251.pāti,padattha.132.]
[ဒုသ+တ။ ဒူသီယတီတိ ဒုေ႒ာ။ ကခၤါ၊ ဋီ၊သစ္။၂၄၁။ ပါရာ၊ ေယာ။၂၄၂။ ကခၤါ၊ ေယာ၊မဟာဋီ၊၂။၂၅၁။ပါတိ၊ပဒတၳ။၁၃၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duṭṭha:[pp.of dussati] offended against; become corrupted or angry.(adj.),spoilt; corrupt; wicked; bad.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Duṭṭha,(adj.-n.) [Sk.duṣṭha,pp.of dussati,q.v.] spoilt,corrupt; bad,malignant,wicked Vin.III,118; S.II,259,262; IV,339; A.I,124 (°âruka),127 (id.),157 sq.; It.68 (saro d.,perhaps should be read as diddho); J.I,187,254 (°brāhmaṇa); IV,391 (°caṇḍāla); PvA.4 (°corā:rogues of thieves); Sdhp.86,367,434.-- aduṭṭha not evil,good Sn.623; It.86; DhA.IV,164.Cp.pa°.

--gahaṇika suffering from indigestion Vin.I,206; --citta evil-minded Vin.II,192; M.III,65.(Page 326)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUṬṬHA:[a] hư hỏng,làm hư,xấu xa,ác --citta [nt] tánh xấu,hiểm ác
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
duṭṭha:quấy,xấu xa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duṭṭha:ဒု႒(တိ)
[ဒုသ+တ။ ဒူသီယတီတိ ဒုေ႒ာ။ ကခၤါ၊ ဋီ၊သစ္။၂၄၁။ ပါရာ၊ ေယာ။၂၄၂။ ကခၤါ၊ ေယာ၊မဟာဋီ၊၂။၂၅၁။ပါတိ၊ပဒတၳ။၁၃၂။]
(၁) အမ်က္ထြက္-စိတ္ဆိုး-ေသာ။ (၂) ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ၊ ျပစ္မွားအပ္ေသာ။ (၃) ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ ျပစ္မွားတတ္ေသာ။ (၄) ေဖာက္ျပန္ေစအပ္ေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ေစအပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ။ (၅) ပ်က္ေသာ၊ ပ်က္စီး-ပုပ္-သိုး-ေသာ။ (၆) ပ်က္စီးေသာ ပေယာဂရွိေသာ၊ အဆုံးမ ခက္ေသာ။ (၇) မေကာင္း-ယုတ္မာ-ဆိုးဝါး-ေသာ။ (၈) ေကာက္က်စ္-စဉ္းလဲ-ေသာ။ (၉) ဆန္႔က်င္ေသာ။ (၁ဝ) မေကာင္းေသာ အလို-အလိုဆိုး-ရွိေသာ။ (၁၁) အလိုမရွိအပ္ေသာ၊ ပုပ္-ညႇီ-ေသာ။ (၁၂) အမ်က္-ေဒါသ-ထြက္ေလ့ရွိေသာ၊ ေဒါသႀကီးေသာ၊ သူ။ (၁၃) ၾကမ္းၾကဳတ္-ၾကမ္းတမ္း-ေသာ။ (က) ခက္ထန္-ဆိုးသြမ္း-ေသာ။ (ခ) ျပင္းထန္ေသာ။ (၁၄) (ယဉ္ေက်းေအာင္) မဆုံးမအပ္ေသာ၊ ႐ိုင္းျပေသာ၊ သူ။ (န) (၁၅) ပ်က္စီးျခင္း။ ပ်က္စီးေသာ၊ ေပ်ာက္ဆုံးေသာ၊ ကံမေကာင္းေသာ၊ စြန္းကြက္ေစေသာ၊ ေကာက္က်စ္ေသာ၊ အျပစ္႐ွိေသာ၊ အဖိုးထိုက္ေသာ၊ (P.S.D.)။ ဒု႒ခီရဝဏၰ,ဒု႒ဂဟဏိက,ဒု႒ကိရိယာ,ဒု႒ဂျဒဘရထ,ဒု႒ဝိသ,ဒု႒ဂႏၶ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duṭṭha:ဒု႒ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဒုသ္+တ)
ဖ်က္ဆီးအပ္သည္။ ပ်က္သည္။ ယုတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,