Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dovārika:m.[dvāra-ika] ① 門衛,門番(守門值班者),守門者.② 巫祝官.
パーリ語辞典 水野弘元著
dovārika:m.[dvāra-ika] ① 門衛,門番,守門者.② 巫祝官.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dovārika:m.[dvāra-ika] ① 門衛,門番,守門者.-upamā门卫の譬喻.② 巫祝官
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dovārika,【陽】 守門人。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dovārika,【陽】守門人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dovārika:dovārika(pu)
ေဒါဝါရိက(ပု)
[dvāra=duvāra+ṇika.rū 375.,4.32.,ṭī.341.nīti,sutta.854.(vārikaç dvārika-saṃ)]
[ဒြါရ=ဒုဝါရ+ဏိက။ ႐ူ ၃၇၅။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၃၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၄၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၅၄။ (ေဒၚဝါရိက,ဒြါရိက-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dovārika:[m.] gatekeeper.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dovārika,[cp.Sk.dauvārika,see dvāra] gatekeeper,janitor Vin.I,269; D.II,83; III,64 sq.,100; S.IV,194; M.I,380 sq.; A.IV,107,110; V,194; J.II,132; IV,382 (two by name,viz.Upajotiya & Bhaṇḍa-kucchi),447; VI,367; Miln.234,332; Vism.281; Sdhp.356.(Page 331)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DOVĀRIKA:[m] người gác cổng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dovārika:ေဒါဝါရိက(ပု)
[ဒြါရ=ဒုဝါရ+ဏိက။ ႐ူ ၃၇၅။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၃၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၄၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၅၄။ (ေဒၚဝါရိက,ဒြါရိက-သံ)]
တံခါး၌ယွဉ္သူ၊ တံခါးေစာင့္၊ တံခါးမွဴး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dovārika:ေဒါဝါရိက (ပ) (ဒြါရ+ဏိက)
တံခါးမွဴး။ တံခါးေစာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,