Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dosa:① m.[Sk.doṣa] 過惡,過失,缺點,病(的因)素.② m.[Sk.dveṣa] 瞋,瞋恚.-akusalamūla 瞋不善根.-aggi 瞋火.-antara 瞋心.-āgati 瞋不應行.-kiñcana 瞋障.-kkhaya 瞋恚的滅盡.-carita 瞋行者.-cariyā 瞋行.-citta 瞋心.-mūla 瞋根.-vinaya 瞋恚調伏.-sama 瞋同等的,等同瞋的.-salla 瞋箭.-sahagata 瞋倶.-hetu 瞋因.
パーリ語辞典 水野弘元著
dosa:① m.[Sk.doṣa] 過悪,過失,欠点,病素.② m.[Sk.dveṣa] 瞋,瞋恚.-akusalamūla 瞋不善根.-aggi 瞋火.-antara 瞋心.-āgati 瞋不应行.-kiñcana 瞋障.-kkhaya 瞋恚の滅尽.-carita 瞋行者.-cariyā 瞋行.-citta 瞋心.-mūla 瞋根.-vinaya 瞋恚調伏.-sama 瞋に等しき.-salla 瞋箭.-sahagata 瞋倶.-hetu 瞋因.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dosa:① m.[Sk.doṣa] 過悪,過失,欠点,病素.② m.[Sk.dveṣa] 瞋,瞋恚.dose ādīnavo瞋恚の过患.-akusalamūla 瞋不善根.-aggi 瞋火.-antara 瞋心.-āgati 瞋不应行.-kiñcana 瞋障.-kkhaya 瞋恚の滅尽.-carita 瞋行者.-cariyā 瞋行.-citta 瞋心.-mūla 瞋根.-vinaya 瞋恚調伏.-sama 瞋に等しき.-salla 瞋箭.-sahagata 瞋倶.-hetu 瞋因
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dosa,【陽】 忿怒,腐敗,缺點,過失,~kkhāna,【中】 責備。 ~ggi,【陽】怒火。 ~sāpagata,【形】 無過失的,無缺點的。 ~sāropaṇa,【中】 責備,挑剔。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dosa,2(‹dus不悅;梵dosa,dvesa),【陽】忿怒、憎(anger)。dosaggi,【陽】怒火。sadosa,有瞋。【反】adosa,無瞋、無憎。SA.3.2./I,137.︰dussanalakkhaṇo doso.(忿怒相,稱為‘忿怒’)。M.45.(=Ud.6-8./p.72.):‘natthi kāmesu doso’ti.(諸欲無過(屬於邪見))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dosa,1(梵dosa咎),【陽】腐敗(corruption),缺點(defect),過失(fault)。dosakkhāna,【中】責備。dosāpagata,【形】無過失的,無缺點的。dosāropaṇa,【中】責備,挑剔。【陽.復】dosā。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
dosa: 憎恨、瞋恚
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dosa:dosa(pu)
ေဒါသ(ပု)
[dusa+ṇa.dusa appītiyaṃ,dussana doso..,ṭī.164.doso paṭighe vutto.-766.(-rū.582.nīti,dhā.161,2va9).]
[ဒုသ+ဏ။ ဒုသ အပၸီတိယံ၊ ဒုႆန ံေဒါေသာ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၄။ ေဒါေသာ ပဋိေဃ ဝုေတၱာ။ ယင္း-၇၆၆။ (-႐ူ။ ၅၈၂။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၁၊ ၂ဝ၉)။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
dosa:'hatred',anger,is one of the 3 unwholesome,roots (mūla,q.v.).- d. citta:hate consciousness; s.Tab.I (30,31).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dosa:[m.] anger; corrupting; defect; fault.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dosa,2 [Sk.dveṣa,but very often not distinct in meaning from dosa1.On dveṣa see under disa] anger,ill-will,evil intention,wickedness,corruption,malice,hatred.In most freq.combn of either rāga (lust) d. & moha (delusion),or lobha (greed) d. moha (see rāga & lobha),to denote the 3 main blemishes of character.For defn see Vism.295 & 470.Interpreted at Nd2 313 as “cittassa āghāto paṭighāto paṭigho ...kopo ...kodho ...vyāpatti.” -- The distinction between dosa & paṭigha is made at DA.I,116 as:dosa=dubbalakodha; paṭigha=balavakodha.-- In combn lobha d.moha e.g.S.I,98; M.I,47,489; A.I,134,201; II,191; III,338; It.45 (tīṇi akusalamūlāni).With rāga & moha: Dh.20; It.2=6; with rāga & avijjā; It.57; rāga & māna Sn.270,631 etc.-- See for ref.:Vin.I,183; D.III,146,159,182,214,270; S.I,13,15,70; V,34 sq.; M.I,15,96 sq.,250 sq.,305; A.I,187; II,172,203; III,181; Sn.506; It.2 (dosena duṭṭhāse sattā gacchanti duggatiṁ); Ps.I,80 sq.,102; Pug.16,18; Dhs.418,982,1060; Vbh.86,167,208,362; Nett 13,90; Sdhp.33,43.-- Variously characterised as:8 purisa-dosā Vbh.387; khila,nīgha,mala S.V,57; agati (4 agati-gamanāni:chanda,d.moha,bhaya) D.III,228,cp.133,182; ajjhattaṁ A.III,357 sq.; its relation to kamma A.I,134; III,338; V,262; to ariyamagga S.V,5,8.-- sadosa corrupted,depraved,wicked D.I,80; A.I,112; adosa absence of illwill,adj.kind,friendly,sympathetic A.I,135,195,203; II,192; Vbh.169,210; Dhs.33 (cp.Dhs.trsl.21,99); VvA.14 (+alobha amoha).

--aggi the fire of anger or ill-will D.III,217; S.IV,19 sq.; It.92 (+rāgaggi moh°); J.I,61; --antara (adj.) bearing anger,intending evil in one’s heart Vin.II,249; D.III,237; M.I,123; A.I,59; III,196 sq.; V,81 (opp.metta-citta); perhaps at PvA.78 (for des°); --kkhaya the fading away,dying out of anger or malice S.III,160,191; IV,250; V,8; Vbh.73,89; --gata=dosa (+paṭigha) S.IV,71; --garu full of anger S.I,24; --dosa (:dosa1) spoilt by anger Dh.357; --saññita connected with ill-will It.78; --sama like anger Dh.202; --hetuka caused by evil intention or depravity A.V,261 (pāṇātipāta).(Page 332)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dosa,1 [Sk.doṣa to an Idg.*deu(s) to want,to be inferior etc.(cp.dussati),as in Gr.dέomai,deu/omai] corruption,blemish,fault,bad condition,defect; depravity,corrupted state; usually --°,as khetta° blight of the field Miln.360; tiṇa° spoilt by weeds Dh.356; PvA.7; visa° ill effect of poison Th.1,758,768; sneha° blemish of sensual affection Sn.66.Four kasiṇa-dosā at Vism.123; eighteen making a Vihāra unsuitable at Vism.118 sq.-- J.II,417; III,104; Miln.330 (sabba-d.-virahita faultless); DA.I,37,141.-- pl.dosā the (three) morbid affections,or disorder of the (3) humours Miln.43; adj.with disturbed humours Miln.172,cp.DA.I,133.(Page 331)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DOSA:[m] sân hận,sự đồi bại,sự hư hỏng,lỗi lầm --kkhāna [nt] quở trách --ggī [m] lửa sân --sāpagata không có tật xấu,lỗi lầm --sārepaṇa [nt] sự quở trách,tìm lỗi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dosa:sân,sự nóng nảy,sự hãm hại,sự thù hằn,sự sân hận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dosa:ေဒါသ(ပု)
[ဒုသ+ဏ။ ဒုသ အပၸီတိယံ၊ ဒုႆန ံေဒါေသာ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၄။ ေဒါေသာ ပဋိေဃ ဝုေတၱာ။ ယင္း-၇၆၆။ (-႐ူ။ ၅၈၂။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၁၊ ၂ဝ၉)။]
(၁) အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ပ်က္စီးေစ-ဖ်က္ဆီး-ျခင္း၊ ပ်က္စီးေစ-ဖ်က္ဆီး-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာတရား၊ အမ်က္ 'ေဒါသ'၊ ေဒါသေစတသိက္။ (၂) ျပစ္မွား-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာတရား၊ ျပစ္မွားျခင္း၊ အျပစ္။ (၃) (သလိပ္,သည္းေျခ,ေလ-စေသာ)-အျပစ္-အညစ္အေၾကး။ (၄) ပင္ပန္း-ဆင္းရဲ-ေစတတ္ေသာ တရား။ (၅) ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။ ေဒါသ႒,ေဒါသတၳ-တို႔ၾကည့္။ (၆) ေဒါသ-ပုဒ္။ ေဒါသဝိေသသန-ၾကည့္။ (၇) ညဉ့္၊ ညဉ့္အခါ။ (တိ) (ဂ) ပ်က္စီးေစ-ဖ်က္ဆီး-ျပစ္မွား-တတ္ေသာ၊ အမ်က္ 'ေဒါသ'ရွိေသာ၊ သူ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dosa:ေဒါသ (ပ)
မုန္းျခင္း။ အမ်က္ထြက္ျခင္း။ ေဒါသာ၊ မုန္းသျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dosa:ေဒါသ (ပ) (√ဒုသ္+ဏ)
အျပစ္။ ျပစ္မွားျခင္း။ ဖ်က္စီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,