Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dolā:f.[〃] 鞦韆,搖擺,波動起伏,漲落.
パーリ語辞典 水野弘元著
dolā:f.[〃] ぶらんこ,揺らぎ.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
dolā:原:---;搖-- 訂正:秋千 頁碼:第130頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dolā,【陰】 秋千,轎子。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dolā,【陰】秋千,轎子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dolā:dolā(thī)
ေဒါလာ(ထီ)
[dula+a+ā.nīti,dhā.342.jā,ṭī,22.542.dū+la+ā.ṇvādi.188.dvi+ula+ā.duvidhena ubhatobhāgavasena ito cito ulati gacchatīti dolā.jā,ṭī,22.542.(ḍolāç dolayā-prā)]
[ဒုလ+အ+အာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၄၂။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၂၂။ ၅၄၂။ ဒူ+လ+အာ။ ဏြာဒိ။ ၁၈၈။ ဒြိ+ဥလ+အာ။ ဒုဝိေဓန ဥဘေတာဘာဂဝေသန ဣေတာ စိေတာ ဥလတိ ဂစၧတီတိ ေဒါလာ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၂၂။ ၅၄၂။ (ေဍာလာ,ေဒါလယာ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dolā:[f.] a swing; palanquin.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dolā,(f.) [Sk.dolā,*del as in Ags.tealtian=E.tilt,adj.tealt unstable=Sk.dulā iṣṭakā an unstable woman] a swing J.IV,283; VI,341; Vism.280 (in simile).(Page 331)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dolā:A swing; a palanquin
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DOLĀ:[f] cái võng,cái đu --yati đánh đu,đưa đi đưa lại [aor] dolāyi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dolā:ေဒါလာ(ထီ)
[ဒုလ+အ+အာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၄၂။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၂၂။ ၅၄၂။ ဒူ+လ+အာ။ ဏြာဒိ။ ၁၈၈။ ဒြိ+ဥလ+အာ။ ဒုဝိေဓန ဥဘေတာဘာဂဝေသန ဣေတာ စိေတာ ဥလတိ ဂစၧတီတိ ေဒါလာ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၂၂။ ၅၄၂။ (ေဍာလာ,ေဒါလယာ-ျပာ)]
ဧယဉ္၊ ပုခက္၊ ကစားစရာ ယာဉ္ငယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dolā:ေဒါလာ (ဣ) (√ဒုလ္+ဏာ)
ပုခက္။ ဧယာဥ္။ မဲပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,