Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Doṇi,doṇikā,【陰】 船,獨木舟,木缽。(p161)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
doṇi:doṇi(thī)
ေဒါဏိ(ထီ)
[doṇi+a]
[ေဒါဏိ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
doṇi:doṇi(thī)
ေဒါဏိ(ထီ)
[duṇa+a+ī.du+ṇi.duṇa gatihiṃ sāsu,a,nadādi,vuḍḍhi,doṇī.,ṭī.668.doṇī (jā,ṭṭha,1.475)ti kaṭṭhambu vā hīnā vā sāhi dahati vadatīti doṇīti vuccati,du gamaneti dhātuto ṇipaccayavasena saddasiddhi veditabbā.nadādigaṇattā itthijotaka īpaccayavasena doṇītipi rūpantaraṃ sijjhati.jā,ṭī,1.124.]
[ဒုဏ+အ+ဤ။ ဒု+ဏိ။ ဒုဏ ဂတိဟႎ သာသု၊ အ၊ နဒါဒိ၊ ဝုၯိ၊ ေဒါဏီ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၆၈။ ေဒါဏီ (ဇာ၊႒၊၁။၄၇၅)တိ က႒မၺဳ ဝါ ဟီနာ ဝါ သာဟိ ဒဟတိ ဝဒတီတိ ေဒါဏီတိ ဝုစၥတိ၊ ဒု ဂမေနတိ ဓာတုေတာ ဏိပစၥယဝေသန သဒၵသိဒၶိ ေဝဒိတဗၺာ။ နဒါဒိဂဏတၱာ ဣတၳိေဇာတက ဤပစၥယဝေသန ေဒါဏီတိပိ ႐ူပႏၲရံ သိဇၩတိ။ ဇာ၊ဋီ၊၁။ ၁၂၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
doṇi:[f.] a boat; a canoe; a trough.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DOṆI,DOṆIKĀ:[f] chiếc ghe,chiếc canô,cái máng (để cho súc vật ăn uống)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
doṇi:ေဒါဏိ(ထီ)
[ဒုဏ+အ+ဤ။ ဒု+ဏိ။ ဒုဏ ဂတိဟႎ သာသု၊ အ၊ နဒါဒိ၊ ဝုၯိ၊ ေဒါဏီ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၆၈။ ေဒါဏီ (ဇာ၊႒၊၁။၄၇၅)တိ က႒မၺဳ ဝါ ဟီနာ ဝါ သာဟိ ဒဟတိ ဝဒတီတိ ေဒါဏီတိ ဝုစၥတိ၊ ဒု ဂမေနတိ ဓာတုေတာ ဏိပစၥယဝေသန သဒၵသိဒၶိ ေဝဒိတဗၺာ။ နဒါဒိဂဏတၱာ ဣတၳိေဇာတက ဤပစၥယဝေသန ေဒါဏီတိပိ ႐ူပႏၲရံ သိဇၩတိ။ ဇာ၊ဋီ၊၁။ ၁၂၄။]
(၁) စားက်င္း၊ စားခြက္၊ ဇလား။ (၂) ေခါင္း။ (၃) ေစာင္းခြက္၊ ေစာင္းအိုး။ (၄) ေလွ။ (၅) က်င္း၊ တြင္း။ (၆) ေဒါဏိၿမိဳ႕။ (၇) ေဒါဏိမေထရ္။ ေဒါဏိနဂရ-ၾကည့္။ (၈) သစ္သား စပါးျခင္ေတာင္း။ (၉) ဆီ။ ေဒါဏိနိမၼဇၨနီ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
doṇi:ေဒါဏိ(ထီ)
[ေဒါဏိ+အ]
ေခါင္းႏွင့္တူေသာ။ ေဒါဏိမုခ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
doṇi:ေဒါဏိ (ဣ)
ေလွ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,