Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
diyaḍḍha:m.[dutiya-aḍḍha 第二份是(只有)一半] 一個半,一又二分之一(one and a half).-sikkhāpada-sata 百五十學處 (cf.sikkhāpada).
パーリ語辞典 水野弘元著
diyaḍḍha:m.[dutiya-aḍḍha 第二は半分] ーク半.-sikkhāpada-sata 百五十学処.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Diyaḍḍha,【陽】 一又二分之一 (1½)。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Diyaḍḍha,【陽】一又二分之一 (1 1/2)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
diyaḍḍha:diyaḍḍha(ti)
ဒိယၯ(တိ)
[dvi+aḍḍhu.dve ca aḍḍhuñca diyaḍḍhu.,rū,sya.5.]
[ဒြိ+အၯု။ ေဒြ စ အၯုၪၥ ဒိယၯု။ မုဓ္၊႐ူ၊သ်။၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
diyaḍḍha:diyaḍḍha(ti)
ဒိယၯ(တိ)
[aḍḍha+dutiya.aḍḍhena dutiyo diyaḍḍhe (divaḍḍho).ka.387.,ṭī.477-8.rū411.,3.1va6.nīti,sutta.819.nirutti.429.(,3..1va5.sya- ).(dvayāpādha-saṃ)]
[အၯ+ဒုတိယ။ အေၯန ဒုတိေယာ ဒိယေၯ (ဒိဝေၯာ)။ ကစၥည္း။၃၈၇။ ဓာန္၊ဋီ။၄၇၇-၈။ ႐ူ၄၁၁။ ေမာဂ္၊၃။၁ဝ၆။ နီတိ၊သုတၱ။၈၁၉။ နိ႐ုတၱိ။၄၂၉။ (ေမာဂ္၊၃။။၁ဝ၅။ သ်-လည္း ၾကည့္)။ (ဒြယာပါဓ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
diyaḍḍha:[m.] one and a half.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DIYAḌḌHA:[m] một phần và phân nửa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
diyaḍḍha:ဒိယၯ(တိ)
[အၯ+ဒုတိယ။ အေၯန ဒုတိေယာ ဒိယေၯ (ဒိဝေၯာ)။ ကစၥည္း။၃၈၇။ ဓာန္၊ဋီ။၄၇၇-၈။ ႐ူ၄၁၁။ ေမာဂ္၊၃။၁ဝ၆။ နီတိ၊သုတၱ။၈၁၉။ နိ႐ုတၱိ။၄၂၉။ (ေမာဂ္၊၃။။၁ဝ၅။ သ်-လည္း ၾကည့္)။ (ဒြယာပါဓ-သံ)]
(၁) အခြဲ (ထက္ဝက္) ႏွင့္တကြ (အပါအဝင္) ၂-ခု၊ ၁-ခုခြဲ။ (၂) အခြဲ (ထက္ဝက္) လွ်င္ (ဟူေသာ) ၂-ခုေျမာက္ရွိေသာ၊ ၂-ခုတို႔၏ ျပည့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အခြဲရွိေသာ၊ ၁-ခုခြဲ ျဖစ္ေသာ။ (အခြဲအားျဖင့္ ၂-ခု၊ ၁-ခုခြဲ၊ ဘုရားႀကီး၊ပါစိတ္၊သ်။ အခြဲအားျဖင့္ ၂-ခု၊ ၁-ခုတို႔၏ ျပည့္ေၾကာင္း၊ ၁-ခုခြဲ၊ နီတိ၊ သုတၱ-ႏွင့္ ေက်ာ္ေအာင္၊ေတာင္ေပါက္၊ဓာန္၊သ်။ အခြဲျဖင္႔ ၂-ခုေျမာက္၊ ၁-ခုခြဲ၊ ဝိ၊႐ူ၊သ်။ အခြဲအားျဖင္႔ ၂-ခုေျမာက္၊ ၁-ခုခြဲ၊ ပါရာ၊ဘာ-သာ-၁။ အေၯကာဒသ (ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၃၅၃)-လည္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
diyaḍḍha:ဒိယၯ(တိ)
[ဒြိ+အၯု။ ေဒြ စ အၯုၪၥ ဒိယၯု။ မုဓ္၊႐ူ၊သ်။၅။]
၂-ခု(ႏွင့္) ထက္ဝက္၊ ၂-ခုခြဲ။ ဒိယၯုဟတၳပၸမာဏ-ၾကည့္။ ႐ူ-(၅)-လည္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diyaḍḍha:ဒိယၯ (ပ)
တစ္ခုခြဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diyaḍḍha:ဒိယၯ (တိ)
အခြဲႏွင့္တကြ ႏွစ္ခုေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,