Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
divasa:m.[〃] 日,日中.acc.divasaṃ; gen.divasassa; instr.divasena; loc.divase.-bhāga 日中,日分,白天時分(the day-part,day-time)(opp.ratti-bhāga 夜晚時分,the night-part,night-time).-santatta 整個漫長而炎熱的白天(heated the livelong day).
パーリ語辞典 水野弘元著
divasa:m.[〃] 日,日中.acc.divasaṃ; gen.divasassa; instr.divasena; loc.divase.-bhāga 日中,日分.-santatta 日中熱せられたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Divasa,【陽】 日子。 ~kara,【陽】 太陽。 ~bhāga,【陽】 白天。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Divasa,【陽】白天,日子。divasakara,【陽】太陽。divasabhāga,【陽】白天。Ravivāro﹐星期日(日語:日曜日)。Candavāro﹐星期一(日語:月曜日)。Kujavāro﹐星期二(日語:火曜日)。Budhavāro ﹐星期三(日語:水曜日)。Guruvāro﹐星期四(日語:木曜日)。Sukkavāro﹐星期五(日語:金曜日)。Sanivro﹐星期六(日語:土曜日)。【反】ratti(晚上)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
divasa:divasa(pu,na)
ဒိဝသ(ပု၊န)
[divasa+divasa.1- kye.(diasa-prā)]
[ဒိဝသ+ဒိဝသ။ ၁-ပုဒ္ ေက်။ (ဒိအသ-ျပာ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
divasa:divasa(pu,na)
ဒိဝသ(ပု၊န)
[divu=diva+sa.dibbanti kīḷantyasmiṃ divaso,so.,ṭī.66-7.(-ṇvādi.218).diva+.thoma.(di-aç diasa-prā,diyasaç diyaha-addhamāgadhī)]
[ဒိဝု=ဒိဝ+သ။ ဒိဗၺႏၲိ ကီဠႏၲၽသၼႎ ဒိဝေသာ၊ ေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆-၇။ (-ဏြာဒိ။၂၁၈)။ ဒိဝ+အသ္။ ေထာမ။ (ဒိ-အ,ဒိအသ-ျပာ၊ ဒိယသ,ဒိယဟ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
divasa:[m.] day.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Divasa,(m; nt.only in expression satta divasāni 7 days or a week J.IV,139; Miln.15) [Sk.divasa; see diva] a day A.I,206 (°ṁ atināmeti); J.III,52 (uposatha°); PvA.31 (yāva sattadivasā a week long),74 (sattamo divaso).Usually in oblique cases adverbially,viz.Acc.divasaṁ (during) one day,for one day,one day long A.III,304= IV.317; J.I,279; II,2; DhA.III,173 (taṁ d.that day); eka° one day J.I,58; III,26; PvA.33,67.-- Gen.divasassa (day) by day S.II,95 (rattiyā ca d.ca); J.V,162; DA.I,133.-- Instr.divasā day by day J.IV,310; divasena (eka°) on the same day J.I,59; sudivasena on a lucky day J.IV,210.-- Loc.divase on a day:eka° J.III,391; jāta° on his birth-day J.III,391; IV,138; dutiya° the next day PvA.12,13,17,31,80 etc.; puna° id.J.I,278; PvA.19,38; sattame d.on the 7th day Sn.983; Miln.15; PvA.6; ussava° on the festive d.VvA.109; apara° on another day PvA.81.Also repeated divase divase day after day,every day J.I,87; PvA.3.‹-› Abl.divasato from the day (-°) J.I,50; DA.I,140.

--kara the “day-maker,” i.e.the sun (cp.divākara) VvA.169,271; --bhāga the day-part (opp.ratti° the night-part),day-time Miln.18 (°ena); PvA.152 (°ṁ),206 (°e=divā); --santatta heated the livelong day S.I,169; M.I,453; A.IV,70,cp.Vin.I,225; Miln.325; cp.diva° (Page 322)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DIVASA:[m] ngày --kara [m] mặt trời --bhāga [m] ban ngày
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
divasa:ban ngày
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
divasa:ဒိဝသ(ပု၊န)
[ဒိဝု=ဒိဝ+သ။ ဒိဗၺႏၲိ ကီဠႏၲၽသၼႎ ဒိဝေသာ၊ ေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၆-၇။ (-ဏြာဒိ။၂၁၈)။ ဒိဝ+အသ္။ ေထာမ။ (ဒိ-အ,ဒိအသ-ျပာ၊ ဒိယသ,ဒိယဟ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ေန႔၊ ရက္၊ (က) ေန႔အဖို႔၊ ေန႔ပိုင္း (တေနကုန္)။ ဒိဝသသေခၤပ-လည္းၾကည့္။ (ခ) ေန႔၏-အစိတ္-အပိုင္း (ညေနခ်မ္းအခါ-စသည္)။ ဒိဝသာေသသ-လည္းၾကည့္။(၂) ဒိဝသပရိယာယ-ၾကည့္။ (၂) ဒိဝသ-သဒၵါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
divasa:ဒိဝသ(ပု၊န)
[ဒိဝသ+ဒိဝသ။ ၁-ပုဒ္ ေက်။ (ဒိအသ-ျပာ)]
ေန႔စဉ္,ေန႔စဉ္၊ ေန႔တိုင္း,ေန႔တိုင္း။ ဒိဝသပရိဗၺယသခၤါတေဘာဂမဟႏၲတာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
divasa:ဒိဝသ (ပ)
ေန႔။ ရက္။
တံ ဒိဝသံ၊ ထိုေန႔၌။ ဧကဒိဝသံ၊ တစ္ေန႔သ၌။ ဒိဝသံ ေခေပတြာ၊ ေန႔ကို လြန္ေစ၍။ ဒိဝေသ ဒိဝေသ၊ ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း။ ဒိဝေသန၊ တစ္ေန႔တည္းျဖင့္။ ဒိဝေသ နိကၡေႏၲ၊ ေနသည္ ထြက္သည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,