Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
divā:adv.[diva 的 abl.] 在白天.-taraṃ (相對性的比較副詞)在白天較晚(不早)的時刻,在白天的晚些時分(later (on) in the day).-divassa 在清晨(early in the day,at sunrise,at an early hour).-vihāra 晝住,食後的休息.-saññā 日想,晝想.-seyyā 晝臥,午睡 [(譯者補充) ratti-divā 晝夜].
パーリ語辞典 水野弘元著
divā:adv.[diva の abl.] 日中に.-taraṃ 日もおそく.-divassa 早朝に.-vihāra 昼住,食後の休息.-saññā 日想,昼想.-seyyā 昼臥,午睡.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
divā:adv.[diva の abl.] 日中に.-taraṃ 日もおそく.-divassa 早朝に.-vihāra 昼住,食後の休息.-saññā 日想,昼想.-supita昼眠者.-seyyā 昼臥,午睡
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Divā,【無】 日子,在白天。 ~kara,【陽】 太陽。 ~ṭhāna,【中】 在白天度過日子的地方。 ~vihāra,【陽】 在熱天的休息。 ~seyyā,【陰】 在正午的臥倒,午睡。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Divā,【無】日子,在白天。divākara,【陽】太陽。divāṭhāna,【中】在白天度過日子的地方。divāvihāra,【陽】在熱天的休息。divāseyyā,【陰】在正午的臥倒,午睡。taṁdivasaṁ,當日。divādivassa(=divā divassa),大清早(so early in the day)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
divā:divā(bya)
ဒိဝါ(ဗ်)
[nepātikampi divā-saddamicchanti saddavidū.sī,ṭī,,2.7.aha-aho ākāranta (vinayālaṅkāra,1.11..,ṭī,1147)ç paṭhamāç dutiyāç a ho (rū,nhā-133.nīti,sutta.nhā-379)ç kālasattamīaho (nīti,sutta.nhā-381)ç paṭhamāç dutiyāç sattamīç aho (sūci) ni.diva+ā.thoma.(diyā-addha-māgadhī,diā-prā)]
[ေနပါတိကမၸိ ဒိဝါ-သဒၵမိစၧႏၲိ သဒၵဝိဒူ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၇။ အဟ-အနက္ေဟာ အာကာရႏၲ (ဝိနယာလကၤာရ၊၁။၁၁။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ၊၁၁၄၇),ပဌမာ,ဒုတိယာ,အ နက္ေဟာ (႐ူ၊ႏွာ-၁၃၃။ နီတိ၊သုတၱ။ႏွာ-၃၇၉),ကာလသတၱမီအနက္ေဟာ (နီတိ၊သုတၱ။ႏွာ-၃၈၁),ပဌမာ,ဒုတိယာ,သတၱမီ,အနက္ေဟာ (သူစိ) နိပါတ္။ ဒိဝ+အာ။ ေထာမ။ (ဒိယာ-အဒၶ-မာဂဓီ၊ဒိအာ-ျပာ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Divā,(adv.) [Ved.divā,cp.diva] by day S.I,183; M.I,125; Dh.387; DA.I,251; PvA.43,142,206 (=divasa-bhāge).Often combd & contrasted with rattiṁ (or ratto) by night; e.g.divārattiṁ by day & by night S.I,47; divā c’eva rattiñ ca D.II,20; rattim pi divā pi J.II,133; divā ca ratto ca S.I,33; Sn.223; Dh.296; Vv 314; VvA.128.-- divātaraṁ (compar.adv.) later on in the day M.I,125; J.III,48,498.-- atidivā too late S.I,200; A.III,117.

--kara (=divaṁ kara) the day-maker,the sun ThA.70 (=Ap.V.16); PvA.155; --divassa (adv.) early in the day,at sunrise,at an early hour Vin.II,190; S.I,89,91,97; A.V,185; M.II,100,112; J.II,1; VI,31; DhA.II,8; VvA.239,242; --vihāra the day-rest,i.e.rest during the heat of the day Vin.I,28,S.I,129,132,146,193=Th.1,1241; Sn.679; --saññā consciousness by day,daily c.D.III,223=A.II,45; --seyyā=°vihāra D.I,112.(Page 322)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
divā:By day
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DIVĀ:[in]ngày,hằng ngày --kara [m] mặt trời--ṭhāna [nt] nơi chỗ ban ngày đi qua --vihāra [m] sự nghỉ trong lúc nóng nực--seyyā [f] sự nghỉ trưa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
divā:ဒိဝါ(ဗ်)
[ေနပါတိကမၸိ ဒိဝါ-သဒၵမိစၧႏၲိ သဒၵဝိဒူ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၇။ အဟ-အနက္ေဟာ အာကာရႏၲ (ဝိနယာလကၤာရ၊၁။၁၁။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ၊၁၁၄၇),ပဌမာ,ဒုတိယာ,အ နက္ေဟာ (႐ူ၊ႏွာ-၁၃၃။ နီတိ၊သုတၱ။ႏွာ-၃၇၉),ကာလသတၱမီအနက္ေဟာ (နီတိ၊သုတၱ။ႏွာ-၃၈၁),ပဌမာ,ဒုတိယာ,သတၱမီ,အနက္ေဟာ (သူစိ) နိပါတ္။ ဒိဝ+အာ။ ေထာမ။ (ဒိယာ-အဒၶ-မာဂဓီ၊ဒိအာ-ျပာ)]
(၁) ေန႔၊ ရက္၊ ဒိဝါကရ-လည္းၾကည့္။ (က) ေန႔အခါ၊ ေန႔အဖို႔၊ ေန႔ပိုင္း (ေနထြက္သည္မွ ေနဝင္တိုင္အခါ)။ (ခ) (ေနျမင္႔ေသာ) နံနက္ပိုင္းအခါ။ (ဂ) ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္အခါ၊ ေန႔လယ္ပိုင္းအခါ။ (ဃ) ေနေစာင္းခ်ိန္အခါ၊ ညေနပိုင္းအခါ။ (၂) ဒါဝါ-သဒၵါ။ (၂) ေဒါင့္ကြင္းျပန္ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
divā:ဒိဝါ (နိ)
ေန႔၌။ ေန႔အခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,