Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
disa:m.[Sk.dviṣa,dviṣant] 敵.
パーリ語辞典 水野弘元著
disa:m.[Sk.dviṣa,dviṣant] 敵.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Disa,【陽】 敵人。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Disa,【陽】敵人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
disa:disa(kri)
ဒိသ(ႀကိ)
[disa+a+hi.(daga-saṃ)]
[ဒိသ+အ+ဟိ။ (ဒဂ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
disa:disa(pu)
ဒိသ(ပု)
[disa=disī=dusa+a.dussatītidiso,a.,ṭī.344-5.(-nīti,dhā.187-8)]
[ဒိသ=ဒိသီ=ဒုသ+အ။ ဒုႆတီတိဒိေသာ၊အ။ဓာန္၊ဋီ။၃၄၄-၅။ (-နီတိ၊ဓာ။၁၈၇-၈)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
disa:[m.] enemy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Disa,[Sk.dviṣant & dviṣa (-°); dveṣṭi & dviśati to hate; cp.Gr.deinόs (corynthic dveini/a,hom.dέdvimen) fearful; Lat.dīrus=E.dire] an enemy Dh.42,162; J.III,357; IV,217; V,453; Th.I,874--6; cp.Pss.Breth.,323,n.I.(Page 323)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DISA:[m] kẻ nghịch,quân địch
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
disa:phương hướng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
disa:ဒိသ(ပု)
[ဒိသ=ဒိသီ=ဒုသ+အ။ ဒုႆတီတိဒိေသာ၊အ။ဓာန္၊ဋီ။၃၄၄-၅။ (-နီတိ၊ဓာ။၁၈၇-၈)]
(၁)ခိုးသူ၊ သူခိုး၊ ဓားျမ၊ သူပုန္၊ ေတာပုန္း။ (၂) ရန္သူ။ (၃) ဒိသ-ဓာတ္၊ ဒိသ-သဒၵါ။ အရပ္=ေဒသ၊ နယ္ပယ္၊ အရပ္မ်က္ႏွာ၊ ကြက္လပ္၊ ျမင္ျခင္း၊ျမင္ကြင္း၊ သိ၊ဓာန္။ (၃) (ကစၥည္း၊၄၇၁၊႐ူ၊၄၈၃၊နီတိ၊သုတၱ၊၉၅၁-လည္းၾကည့္ပါ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
disa:ဒိသ(ႀကိ)
[ဒိသ+အ+ဟိ။ (ဒဂ-သံ)]
ၫႊန္ျပ-ေျပာဆို-ေလာ့။ ဒိသတိ-(၁)-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
disa:ဒိသ
ဘူ = ေပကၡန အပၸီတိ အတိသဇၨန ေဗာဓေနသု-ၾကည့္႐ႈျမင္ေျမာ္ျခင္း,မုန္းျခင္း,ရည္ၫႊန္းျခင္း,သိေစျခင္းတို႔၌။
စု = ဥစၥာရေဏ-ရြတ္ဆိုျခင္း၌။
အတိသဇၨနံ-ဒါနံ၊ သိဒၶႏၲေကာမုဒီ။ အတိသဇၨနံ-ပေဗာဓနံ။ ဓာန္ဋီ၊ ၁၈၆။ ဒါနႏွင့္ ေဗာဓနသည္ အတိသဇၨန၌ ပါဝင္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
disa:ဒိသ (ပ) (√ဒိသ္+အ)
ရန္သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
disa:ဒိသ (ပ)
ၫႊန္းျခင္း။ အႁမြက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,