Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
disā:f.[Sk.diś,diśā] 方角(方向),方位(direction),四方,diso disaṃ 於諸方(在各個方向,in all directions),從(此)地方至(彼)地方(from region to region).-kāka 引導帶路的烏鴉(a compass-crow,i.e.a crow kept on board ship in order to search for land).-ḍāha 天火.-pati 王.-pharaṇa 十方遍滿.-bhāga 方角(方向).-mukha 四方的入口,四方朝向入口.-vata 方務,守住四方做禁制(警戒管制)的事.
パーリ語辞典 水野弘元著
disā:f.[Sk.diś,diśā] 方角,方位,四方,diso disaṃ 諸方に,地方から地方に.-kāka 案内鴉.-ḍāha 天火.-pati 王.-pharaṇa 十方遍満.-bhāga 方角.-mukha 方口,四方に口を向ける.-vata方務,禁制として方角を守ること.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
disā:f.[Sk.diś,diśā] 方角,方位,四方,diso disaṃ 諸方に,地方から地方に.-kāka 案内鴉.-ḍāha 天火.-pati 王.-pharaṇa 十方遍満.-bhāga 方角.-mukha 方口,四方に口を向ける.-vata方務,禁制として方角を守ること.-vitika方務者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Disā,【陰】 方向,(東南西北)方。 ~kāka,【陽】 引向鴉(為了要知道陸地的方向,在船上養的烏鴉)。 ~kusala,【 形】 知道方向的人。 ~pāmokkha,【形】 世界著名的。 ~bhāga,【陽】 一個方向。 ~mūḷha,【形】 迷失方向的人。 ~vāsī,~vāsika,【形】 住在國外的,住在不同方向的。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Disā,【陰】方向,(東南西北)方。disākāka,【陽】引向鴉(為了要知道陸 地的方向,在船上養的烏鴉)。disākusala,【形】知道方向的人。disāpāmokkha,【形】世界著名的。disābhāga,【陽】一個方向。disāmūḷha,【形】迷失方向的人。disāvāsin,disāvāsika,【形】住在國外的,住在不同方向的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
disā:disā(thī)
ဒိသာ(ထီ)
[yadicchā]
[ယဒိစၧာနာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
disā:disā(thī)
ဒိသာ(ထီ)
[disa+a+ā.sakalāya paṭipattiyā dissati apadissati abhisanda-yīyatīti disā,sabbabuddhehi vā paramaṃ sukhanti dissati apadissati kathīyatīti disā,sabbadukkhaṃ vā dissanti vissajjenti ujjhanti etāyāti disā.paṭisaṃ,ṭṭha,2.213.(-nīti,dhā.177).disa+kvi+ā.pāṇi-nī,3,2.59.kāsikā.byākhyāsudhā,ṭī.ṇa..]
[ဒိသ+အ+အာ။ သကလာယ ပဋိပတၱိယာ ဒိႆတိ အပဒိႆတိ အဘိသႏၵ-ယီယတီတိ ဒိသာ၊ သဗၺဗုေဒၶဟိ ဝါ ပရမံ သုခႏၲိ ဒိႆတိ အပဒိႆတိ ကထီယတီတိ ဒိသာ၊ သဗၺဒုကၡံ ဝါ ဒိႆႏၲိ ဝိႆေဇၨႏၲိ ဥဇၩႏၲိ ဧတာယာတိ ဒိသာ။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၂၁၃။ (-နီတိ၊ဓာ။၁၇၇)။ ဒိသ+ကြိ+အာ။ ပါဏိ-နီ၊၃၊၂။၅၉။ ကာသိကာ။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ၊ဋီ။ဏ.။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Disā,(f.) [Ved.diś & diśā,to diśati “pointing out,” point; cp.Gr.di/kh=diśā] point of the compass,region,quarter,direction,bearings.The 4 principal points usualy enumd are puratthimā (E) pacchimā (W) dakkhiṇā (S) uttarā (N),in changing order.Thus at S.I,101,145; II,103; III,84; IV,185,296; Nd2 302; Pv.II,126 (caturo d.); PvA.52 (catūsu disāsu nirayo catūhi dvārehi yutto),and passim.-- To these are often added the two locations “above & below” as uparimā & heṭṭhimā disā (also as uddhaṁ adho S.III,124 e.g.; also called paṭidisā D.III,176),making in all 6 directions:D.III,188 sq.As a rule,however,the circle is completed by the 4 anudisā (intermediate points; sometimes as vidisā:S.I,224; III,239; D.III,176 etc.),making a round of 10 (dasa disā) to denote completeness,wide range & all pervading comprehensiveness of states,activities or other happening:Sn.719,1122 (disā catasso vidisā catasso uddhaṁ adho:dasa disā imāyo); Th.2,487; Ps.II,131; Nd2 239 (see also cātuddisa in this sense); Pv.I,111; II,110; Vism.408.sabbā (all) is often substituted for 10:S.I,75; D.II,15; Pv.I,21; VvA.184; PvA.71.-- anudisā (sg.) is often used collectively for the 4 points in the sense of “in between,” so that the circle always implies the 10 points.Thus at S.I,122; III,124.In other combinations as 6 abbreviated for 10; four disā plus uddhaṁ & anudisaṁ at D.I,222=A.III,368; four d.+uddhaṁ adho & anudisaṁ at S.I,122; III,124; A.IV,167.In phrase “mettāsahagatena cetasā ekaṁ disaṁ pharitvā viharati” (etc.up to 4th) the allcomprehending range of universal goodwill is further denoted by uddhaṁ adho tiriyaṁ etc.,e.g.D.I,250; Vbh.272; see mettā.-- As a set of 4 or 8 disā is also used allegorically (“set,circle”) for var.combinations,viz.the 8 states of jhāna at M.III,222; the 4 satipaṭṭhānā etc.at Nett 121; the 4 āhārā etc.at Nett 117.‹-› See also in other applications Vin.I,50 (in meaning of “foreign country”); II,217; S.I,33 (abhayā),234 (puthu°); III,106; V,216; D.III,197 sq.; It.103; Th.1,874; Vv 416 (disāsu vissutā).-- disaṁ kurute to run away J.V,340.diso disaṁ (often spelt disodisaṁ) in all directions (lit.from region to region) D.III,200; J.III,491; Th.1,615; Bu II.50; Pv III,16; Miln.398.But at Dh.42 to disa (enemy),cp.DhA.I,324=coro coraṁ.See also J.P.T.S.1884,82 on Abl.diso=diśatah.Cp.vidisā.

--kāka a compass-crow,i.e.a crow kept on board ship in order to search for land (cp.Fick,Soc.Gl.p.173; E.Hardy,Buddha p.18) J.III,126,267; --kusala one who knows the directions Vin.II,217; --cakkhuka “seeing” (i.e.wise) in all directions J.III,344; --ḍāha “sky-glow,” unusual redness of the horizon as if on fire,polar light (?) or zodiacal light (?) D.I,10; J.I,374:VI,476; Miln.178; DA.I,95; cp.BSk.diśodāha AvŚ II.198; --pati (disampati) a king S.I,86; J.VI,45; --pāmokkha world-famed J.I,166; --bhāga [Sk.digbhāga] direction,quarter Vin.II,217; --mūḷha [Sk.diṅmūḍha] one who has lost his bearings Dpvs IX.15; --vāsika living in a foreign country DhA.III,176.--vāsin=°vāsika DhA.IV,27.(Page 323)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
disā:A quarter,or point of the compass; a region of the earth,a country,a foreign country
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DISĀ:[f] hướng,phương hướng của địa bàn --kāka [m] con quạ cho đậu trên cột buồm của chiếc thuyền để tìm hướng đi vào bờ --kusala [m] người rành rẽ về chỉ hướng --pamokkha [a] danh tiếng cả thế giới --bhāga [m] phương hướng --mūḷha [a] người làm mất vị trí,lạc đường --vāsī,--vāsika [a] ở nơi xứ khác,ở khác hướng trong xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
disā:ဒိသာ(ထီ)
[ဒိသ+အ+အာ။ သကလာယ ပဋိပတၱိယာ ဒိႆတိ အပဒိႆတိ အဘိသႏၵ-ယီယတီတိ ဒိသာ၊ သဗၺဗုေဒၶဟိ ဝါ ပရမံ သုခႏၲိ ဒိႆတိ အပဒိႆတိ ကထီယတီတိ ဒိသာ၊ သဗၺဒုကၡံ ဝါ ဒိႆႏၲိ ဝိႆေဇၨႏၲိ ဥဇၩႏၲိ ဧတာယာတိ ဒိသာ။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၂၁၃။ (-နီတိ၊ဓာ။၁၇၇)။ ဒိသ+ကြိ+အာ။ ပါဏိ-နီ၊၃၊၂။၅၉။ ကာသိကာ။ ဗ်ာခ်ာသုဓာ၊ဋီ။ဏ.။]
(၁) အရပ္၊ အရပ္မ်က္ႏွာ၊ (က) ေရွး႐ႈ-တူ႐ႈ-အရပ္မ်က္ႏ်ာ (အေရွ႔,အေနာက္,ေတာင္,ေျမာက္)။ (ခ) အေထာင့္အရပ္ (တူ႐ႈအရပ္ ၂-ခုတို႔၏-အလယ္-အၾကား)။(ဂ) အနက္လည္းၾကည့္။ (၂) (၃၂-ေကာ႒ာသ၏) ျဖစ္ရာအရပ္ (ကိုယ္ခႏၶာ)။ (၃) အရပ္မ်က္ႏွာ၌ တည္သူ၊ အရပ္မ်က္ႏွာေနသူ။ (၄) အရပ္မ်က္ႏွာႏွင္႔ တူေသာ (သမာပတ္-စသည္) (၅) နိဗၺာန္။ (၆) အလွဴေပးသူ=အလွဴ႕ဒါယကာ။ (၇) (ၫြန္ျပအပ္ေသာ)-အေၾကာင္း-အစဉ္။ (၈) (ၫြန္ျပအပ္ေသာ)--နည္း-အစီအရင္။ (၉) ၫြန္ျပျခင္း။ (၄) အနက္လည္းၾကည့္။ ဒိသာမု-(ခ)-ၾကည့္။ (င) အနက္လည္းၾကည့္။ ဒိသာမတၱ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
disā:ဒိသာ(ထီ)
[ယဒိစၧာနာမ္]
ဒိသာ-အမည္ရွိေသာ ကြၽန္မ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
disā:ဒိသာ (ဣ)
အရပ္။ အရပ္မ်က္ႏွာ။
ဒိသာဒိသာသု၊ အရပ္ရပ္တို႔၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,