Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dipada:,dipādaka m.[Sk.dvi-pada] 二足,兩足者,人間.
パーリ語辞典 水野弘元著
dipada:,dipādaka m.[Sk.dvi-pada] 二足,両足者,人間.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dipada,【陽】 兩足動物,人。 ~inda,~uttama,【陽】 兩足尊(兩足動物之中最貴族;即:世尊)。(p155)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dipada,【陽】兩足動物,人。dipadinda,dipaduttama,【陽】兩足尊(兩足動物之中最貴族;即:世尊)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dipada:[m.] a biped; a man.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DIPADA:[m] người đàn ông,động vật có hai chân --dinda,--duttama [m] quí nhất của giống có hai chân,là đức Phật
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dipada:ဒိပဒ (ပ)
လူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dipada:ဒိပဒ (တိ)
အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,