Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dinna:a.[〃dadāti dā 的 pp.] 已被給與施與的,所與,所施.-ādāyin 拿取所被給與的(taking what is given).-dāyin 施與(giving alms),惠施者.
パーリ語辞典 水野弘元著
dinna:a.[〃dadāti dā の pp.] 与えられたる,所与,所施.-ādāyin 与えられたるを取る.-dāyin 施与する,恵施者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dinna,(deti 的【過分】),已給,已允許。 ~ādāyī,【形】 取所給予的。(p155)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dinna,(deti 的【過分】),已給,已允許。dinnādāyī,【形】取所給予的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dinna:dinna(ti)
ဒိႏၷ(တိ)
[dā+ta=kta.adīyitthāti dadinno.rū.631.(-634.,5.151).(dattasaṃ,diṇṇa-prā)]
[ဒါ+တ=ကၱ။ အဒီယိတၳာတိ ဒဒိေႏၷာ။ ႐ူ။၆၃၁။ (-၆၃၄။ေမာဂ္၊၅။၁၅၁)။ (ဒတၱသံ၊ ဒိဏၰ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dinna:[pp.of deti] given; granted.(pp.of dadāti),given; offered; allowed; granted; handed over.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dinna,[Sk.dinna,pp.of dadāti] given,granted,presented etc.,in all meanings of dadāti q.v.; esp.of giving alms Pv IV.326 (=mahādāna PvA.253) & in phrase adinn’ādāna taking what is not given,i.e.stealing,adj.adinnâdāyin stealing,refraining from which constitutes the 2nd sīla (see under sīla).-- dinna: D.I,55≈(n’atthi dinnaṁ the heretic view of the uselessness of almsgiving); J.I,291; II,128; Sn.191,227,240; Dh.356; PvA.68 (given in marriage).Used as finite tense freq.,e.g.J.I,151,152; VI,366.-- adinna: M.I,39,404; Sn.119 (theyyā adinnaṁ ādiyati),156,395,400,633; PvA.33 etc.

--ādāyin taking (only) what is given D.I,4; DA.I,72; --dāna almsgiving J.III,52; DhA.I,396; --dāyin giving alms,liberal,munificent D.III,191.(Page 322)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Dinna:Probably an attendant of King Milinda.Mil.,p.56.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DINNA:(pp của deti) cho,ban cho --ādayī [a] lấy cái gì được cho --ka [m] con đỡ đầu,con nuôi [nt] vật để cho,vật tặng,tặng phẩm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dinna:công đức thí,sự bố thí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dinna:ဒိႏၷ(တိ)
[ဒါ+တ=ကၱ။ အဒီယိတၳာတိ ဒဒိေႏၷာ။ ႐ူ။၆၃၁။ (-၆၃၄။ေမာဂ္၊၅။၁၅၁)။ (ဒတၱသံ၊ ဒိဏၰ-ျပာ)]
(၁) ေပးအပ္ေသာ၊ (က) လွဴ-လွဴဒါန္း-အပ္ေသာ။ (ခ) စြန္႔အပ္ေသာ။ (၂) သုတ္သင္-စင္ၾကယ္ေစ-အပ္ေသာ။ ) (၃) ေပးတတ္ေသာ။ (၄) ေပးသင္႔-ေပးထိုက္-ေသာ။ (၅) ေပး-လွဴ-ေၾကာင္း-(ဒါနေစတနာ-စသည္)။ (၆) ေပးလွဴေၾကာင္းဒါနေစတနာ၏ အက်ဳိး (ဥပစာ)။ (၇) ေပး-လွဴ-ျခင္း။ (၈) ေပး-လွဴ-အပ္-ၿပီး-ရ (အခါ-စသည္)။ ဒိႏၷကာလ,ဒိႏၷယသာနႏၲရံ-တို႔လည္းၾကည့္ပါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dinna:ဒိႏၷ (န)
ေပးလွဴျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dinna:ဒိႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဒါ+န)
ေပးအပ္သည္။လွဴအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,