Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dina:n.[〃] 日.cf.diva,divasa.
パーリ語辞典 水野弘元著
dina:n.[〃] 日.cf.diva,divasa.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dina,【中】 日子。 ~kara,【陽】 太陽。 ~ccaya,【陽】 一天的竭盡,傍晚。 ~pati,【陽】 太陽。(p155)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dina,【中】日子。dinakara,【陽】太陽。dinaccaya,【陽】一天的竭盡,傍晚。dinapati,【陽】太陽。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dina:dina(pu,na)
ဒိန(ပု၊န)
[dā+ina.denti etasminti dinaṃ.ṇvādi.1va3.ā+dā+ina.divu+a.ā dadā tinibyāpāranti dinaṃ,inoç ālopoca.dibbati vā etthāti dinaṃ,vassa no.,ṭī.67.dī+ina.dā+ina.dīyanti khīyanti ettha āyuvaṇṇabalāniç tāni vā dāti avakhaṇḍati khepanavasenāti dinaṃ.maṇimañjū,2.578.(-sūci) do = dī+.thoma.]
[ဒါ+ဣန။ ေဒႏၲိ ဧတသၼိႏၲိ ဒိနံ။ ဏြာဒိ။ ၁ဝ၃။ အာ+ဒါ+ဣန။ ဒိဝု+အ။ အာ ဒဒါ တိနိဗ်ာပါရႏၲိ ဒိနံ၊ ဣေနာ,အာေလာေပါစ။ ဒိဗၺတိ ဝါ ဧတၳာတိ ဒိနံ၊ ဝႆ ေနာ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၆၇။ ဒီ+ဣန။ ဒါ+ဣန။ ဒီယႏၲိ ခီယႏၲိ ဧတၳ အာယုဝဏၰဗလာနိ,တာနိ ဝါ ဒါတိ အဝခ႑တိ ေခပနဝေသနာတိ ဒိနံ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။၅၇၈။ (-သူစိ) ေဒါ = ဒီ+နက္။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dina:[nt.] day.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dina,(nt.) [Sk.dina; Lat.nun-dinae (*noven-dinom); Oir.denus; Goth.sin-teins; cp.divasa] day Sdhp.239.--duddinaṁ darkness Dāvs.V,50 (d.sudinaṁ ahosi,cp.I.49,51); also as f.duddinī Vin.I,3.(Page 322)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DINA:[nt] ngày --kara [m] mặt trời --ccaya [m] hết ngày,buổi tối --pati [m] mặt trời,thái dương hệ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dina:ဒိန(ပု၊န)
[ဒါ+ဣန။ ေဒႏၲိ ဧတသၼိႏၲိ ဒိနံ။ ဏြာဒိ။ ၁ဝ၃။ အာ+ဒါ+ဣန။ ဒိဝု+အ။ အာ ဒဒါ တိနိဗ်ာပါရႏၲိ ဒိနံ၊ ဣေနာ,အာေလာေပါစ။ ဒိဗၺတိ ဝါ ဧတၳာတိ ဒိနံ၊ ဝႆ ေနာ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၆၇။ ဒီ+ဣန။ ဒါ+ဣန။ ဒီယႏၲိ ခီယႏၲိ ဧတၳ အာယုဝဏၰဗလာနိ,တာနိ ဝါ ဒါတိ အဝခ႑တိ ေခပနဝေသနာတိ ဒိနံ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။၅၇၈။ (-သူစိ) ေဒါ = ဒီ+နက္။ ေထာမ။]
(၁) ေန႔၊ ရက္။ (၎ေန႔ အပိုင္းအျခားကို "ျဗဟၼသိဒၶႏၲ,သူရိယသိဒၶႏၲ" စေသာ ကမ႓ာ့တန္းဆာ က်မ္းႀကီးမ်ားႏွင့္အညီ ေလာက သေကၤတအလို-ေနထြက္ႏွစ္ခုျဖင့္ ပိုင္းျခားမွတ္သားရမည္။ သန္းေခါင္ႏွစ္ခု-စသည္ျဖင့္ မမွတ္သားၾကေလလင့္၊ ေတာင္ေပါက္၊ဓာန္၊သ်၊၆၇)။ (၂) ေန႔အခါ။ (၂) ဒိနစၥယ,ဒိနႏၲ တို႔လည္း ၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dina:ဒိန (န)
ေန႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,