Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dikkhita:a.[Sk.dīkṣita] 已獻身的(consecrated),已入團的(initiated).
パーリ語辞典 水野弘元著
dikkhita:a.[Sk.dīkṣita] 献身せる,入団せる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dikkhita,(Dikkhati的【過分】),已傳授,已獻身。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dikkhita:dikkhita(pu)
ဒိကၡိတ(ပု)
[dikkha+ta.nīti,dhā.25.dikkhia-prāç dikkhiya-addhamāgadhī)]
[ဒိကၡ+တ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅။ ဒိကၡိအ-ျပာ,ဒိကၡိယ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dikkhita:[pp.of dikkhati] initiated; consecrated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dikkhita,[Sk.dīkṣita “having commenced the preparatory rites for sacrifice”] initiated,consecrated,cira° initiated long since S.I,226=J.V,138,139 (where dakkhita,q.v.; Com.cira-pabbājita).(Page 320)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DIKKHITA:(pp của dikkhati) bắt đầu,mở đầu,cung hiến,thừa nhận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dikkhita:ဒိကၡိတ(ပု)
[ဒိကၡ+တ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅။ ဒိကၡိအ-ျပာ,ဒိကၡိယ-အဒၶမာဂဓီ)]
ေကာင္းစြာယူအပ္-ေဆာက္တည္အပ္-က်င့္အပ္-ေသာ အက်င့္ရွိေသာ၊ ဦးျပည္း-ေခါင္းတုံး-ေသာ၊သူ၊ ရေသ့၊ ရဟန္း။ စိရဒိကၡိတ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dikkhita:ဒိကၡိတ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,