Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
dija:,dvija m.[Sk.dvija] 鳥.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dija:,dvija a.m.[Sk.dvija] 鳥,再生者,再生族(バラモン)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dija,【陽】 1.婆羅門(印度四大階級最高的一分子),兩次生的。 2.鳥。 ~gaṇa,【陽】 一群婆羅門,一群鳥。(p155)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dija,【陽】1.婆羅門(印度四大階級最高的階級),兩次生的。2.鳥。dijagaṇa,【陽】一群婆羅門,一群鳥。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dija:dija(ti)
ဒိဇ(တိ)
[dija+a]
[ဒိဇ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dija:dija(ti)
ဒိဇ(တိ)
[dvi+jana+kvi.dikkhattuṃ jātāti dijā.apa,ṭṭha,2.21va.dvīsu ṭhānesuç dvikkhattuṃ vā jāyateti dvijo.,ṭī.261.(dvija-saṃç dia-prāç diya-addhamāgamī)]
[ဒြိ+ဇန+ကြိ။ ဒိကၡတၱဳံ ဇာတာတိ ဒိဇာ။ အပ၊႒၊၂။၂၁ဝ။ ဒြီသု ဌာေနသု,ဒြိကၡတၱဳံ ဝါ ဇာယေတတိ ဒြိေဇာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၁။ (ဒြိဇ-သံ,ဒိအ-ျပာ,ဒိယ-အဒၶမာဂမီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dija:[m.] 1.a brahman; a twice born; 2.a bird.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dija,see under dvi B I.4.(Page 320)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DIJA:[m] người Bà la môn,người sanh bằng hai bên (là cha và mẹ đều là Bà la môn); con chim --gaṇa [m] một nhóm chim hay một nhóm bà la môn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dija:ဒိဇ(တိ)
[ဒြိ+ဇန+ကြိ။ ဒိကၡတၱဳံ ဇာတာတိ ဒိဇာ။ အပ၊႒၊၂။၂၁ဝ။ ဒြီသု ဌာေနသု,ဒြိကၡတၱဳံ ဝါ ဇာယေတတိ ဒြိေဇာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၁။ (ဒြိဇ-သံ,ဒိအ-ျပာ,ဒိယ-အဒၶမာဂမီ)]
၂-ႀကိမ္-၂-ခါ-ျဖစ္-ေပါက္-ဖြား-တတ္ေသာ၊ ၂-ပါးေသာအရပ္၌-ျဖစ္-ေပါက္-ဖြား-တတ္ေသာ၊ (၁) ငွက္ (အမိဝမ္းမွလည္းေကာင္း,ဥခြံတြင္းမွလည္းေကာင္း ၂-ႀကိမ္ ျဖစ္သည္)။ (၂)-အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (၂) သြား (ငယ္သြား,ႀကီးသြားအားျဖင့္ ၂-ႀကိမ္ ျဖစ္သည္)။ (၃) ပုဏၰား (ေမြးဖြားမႈ,ဇာတ္သြင္းမႈအားျဖင့္ ၂-ႀကိမ္ ျဖစ္သည္)။ (၂)-အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (၄) ရဟႏၲာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dija:ဒိဇ(တိ)
[ဒိဇ+အ]
(ညီညာေသာ) သြားရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dija:ဒိဇ (ပ)
ငွက္။ ပုဏၰား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dija:ဒိဇ (တိ)
ႏွစ္ခါေမြးဖြားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,