Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dibba:a.[Sk.divya = diviya.cf.deva] 天的,神的.-āyu 天壽.-ojā 天食.-osadha 天藥.-gandha 天香.-cakkhu,-nayana 天眼.-patha 天路.-pāna 神酒.-bhava 天界.-bhavana 天宮.-manta 魔法的咒文.-māyā 天的幻術.-yāna 天乘.-yoga 天軛.-sampatti 天成就.-sota 天耳.
パーリ語辞典 水野弘元著
dibba:a.[Sk.divya=diviya.cf.deva] 天の,神の,天的の.-āyu 天寿.-ojā 天食.-osadha 天薬.-gandha 天香.-cakkhu,-nayana 天眼.-patha 天路.-pāna 神酒.-bhava 天界.-bhavana 天宮.-manta 魔法の呪文.-māyā 天の幻術.-yāna天乗.-yoga 天軛.-sampatti 天成就.-sota 天耳.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dibba:a.[Sk.divya=diviya.cf.deva] 天の,神の,天的の.-āyu 天寿.-āsana天の座.-ojā 天食.-osadha 天薬.-gandha 天香.-gabbha天の胎儿(生天すべき者).-cakkhu,-nayana 天眼.-cakkhuka具天眼.-cakkhu-ñāṇa天眼智.-patha 天路.-pāna 神酒.-bhava 天界.-bhavana 天宮.-manta 魔法の呪文.-māyā 天の幻術.-yāna天乗.-yoga 天軛.-vihāra天住[三住の一].-sampatti 天成就.-sota 天耳.-sotadhātu天耳界,天耳通
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dibba,【形】 天神的,天國的。 ~cakkhu,【中】 天眼。 ~cakkhuka,【形】有超人的眼睛的。 ~vihāra,【 陽】 天居(心的至高情況)。 ~sampatti,【 陰】天上的福佑。(p156)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dibba,【形】天神的,天國的。dibbacakkhu,【中】天眼(「稱為天眼是被生起充滿光的智慧--這是得天眼清凈。」(Dibbacakkhu nāma ālokapharaṇena uppannaṁ ñāṇaṁ,yaṁ--“dibbena cakkhunā visuddhenā”ti (pārā.13 ma.ni.2.341) āgataṁ.(SA.CS:p.3.1.)。dibbacakkhuka,【形】有超人的眼睛的。dibbavihāra,【陽】天居(心的至高情況)。dibbasampatti,【陰】天上的福佑。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dibba:dibba(ti)
ဒိဗၺ(တိ)
[dibba+paṭibāhaka]
[ဒိဗၺ+ပဋိဗာဟက]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dibba:dibba(ti)
ဒိဗၺ(တိ)
[dibba+sannissita]
[ဒိဗၺ+သႏၷိႆိတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dibba:dibba(ti)
ဒိဗၺ(တိ)
[dibba+a.]
[ဒိဗၺ+အ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dibba:dibba(ti)
ဒိဗၺ(တိ)
[diva+ya=ṇya.divi (dive) bhavo dibbo.sārattha,1.2va3.sī,ṭī,,2.3.saṃ,ṭī1.41.aṃ,ṭī,1.38.pañcikā,4.25.nirutti.459.(,4.25.sya- ) dibba+ṇa.]
[ဒိဝ+ယ=ဏ်။ ဒိဝိ (ဒိေဝ) ဘေဝါ ဒိေဗၺာ။ သာရတၳ၊၁။၂ဝ၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၃။ သံ၊ဋီ၁။၄၁။ အံ၊ဋီ၊၁။၃၈။ ပၪၥိကာ၊၄။၂၅။ နိ႐ုတၱိ။၄၅၉။ (ေမာဂ္၊၄။၂၅။ သ်-လည္း ၾကည့္) ဒိဗၺ+ဏ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dibba:dibba(pu)
ဒိဗၺ(ပု)
[divu+ya.rū.51va,646.diva+vasa+a.dive vasantīti dibbā.,ṭī.11-2.]
[ဒိဝု+ယ။ ႐ူ။၅၁ဝ၊၆၄၆။ ဒိဝ+ဝသ+အ။ ဒိေဝ ဝသႏၲီတိ ဒိဗၺာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁-၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dibba:[adj.] divine; celestial.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dibba,(adj.) [Ved.divya=P.divya in verse (q.v.),Gr.dίos (*divios),Lat.dīus (*divios)=divine.Cp.deva] of the next world,divine,heavenly,celestial,superb,magnificent,fit for exalted beings higher than man (devas,heroes,manes etc.),superhuman,opp.mānusaka human.Freq.qualifying the foll.“summa bona”:cakkhu the deva-eye,i.e.the faculty of clairvoyance,attr.in a marked degree to the Buddha & other perfect beings (see cakkhumant) D.I,82,162; II,20 (yena sudaṁ samantā yojanaṁ passati divā c’eva rattiñ ca); III,219; S.I,196; II,55 sq.; M.II,21; It.52; Th.2,70; Ps.I,114; II,175; Vism.434; Sdhp.482; PvA.5 (of Moggallāna); Tikp 278; Dukp 54.sota the d.ear,matching the d.eye D.I,79,154; J.V,456; also as sotadhātu A.I,255; M.II,19; D.III,38,281; Vism.430.rūpa D.I,153.Āyu vaṇṇa etc.(see dasa ṭhānāni) A.I,115; III,33; IV,242; PvA.9,89.kāmā Sn.361; Dh.187; It.94; also as kāmaguṇā A.V,273.Of food,drink,dress & other commodities:A.I,182; J.I,50,202; III,189; PvA.23,50,70,76 etc.‹-› Def.as devaloke sambhūta DA.I,120; divibhavattā dibba KhA 227; divibhāvaṁ devattabhāva-pariyāpanna PvA.14.-- See further e.g.S.I,105; D.III,146; Sn.176,641; Dh.236,417; Pug.60; Vism.407 (defn),423.

--osadha magical drugs Miln.283; --kāmā (pl.) heavenly joys (see above) J.I,138 (opp.mānusakā); --cakkhuka endowed with the superhuman eye S.II,156; A.I,23,25; --paṇṇākāra (dasavidha°) the (tenfold) heavenly gift (viz.āyu,vaṇṇa etc.:see ṭhāna) DhA.III,292; --bhāva divine condition or state PvA.110; --yoga union with the gods S.I,60; --vihāra supreme condition of heart Miln.225; --sampatti heavenly bliss J.IV,3; DhA.III,292; PvA.16,30.(Page 322)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DIBBA:[a] thuộc về thần tiên,trời --cakkhu [nt] nhãn thông --cakkhuka đắc được nhãn thông --vihāra [m] sự cao quí của tâm --sampatti [f] sự hưởng những khoái lạc của cõi Trời,tài sản của chư Thiên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dibba:thiên,thuộc về cõi trời
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dibba:ဒိဗၺ(ပု)
[ဒိဝု+ယ။ ႐ူ။၅၁ဝ၊၆၄၆။ ဒိဝ+ဝသ+အ။ ဒိေဝ ဝသႏၲီတိ ဒိဗၺာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁-၂။]
(၁) နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ (က) ဥပပတၱိနတ္။ (ခ) ဝိသုဒၶိနတ္။ ဒိဗၺ၃ (၁၅) ၾကည့္။ (၂) နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္။ ဒိဗၺကပၸ,ဒိဗၺဂဗ႓-တို႔လည္း ၾကည့္ပါ။ တိ (၃) ထင္ရွား-ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-ေသာ။ (၄) မၿငိမကပ္-ေျပးသြားတတ္-ျဖစ္တတ္-ေသာ။ (ေမာဂ္၊၅၊ ၂၁၊သ်-လည္း ၾကည့္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dibba:ဒိဗၺ(တိ)
[ဒိဝ+ယ=ဏ်။ ဒိဝိ (ဒိေဝ) ဘေဝါ ဒိေဗၺာ။ သာရတၳ၊၁။၂ဝ၃။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၃။ သံ၊ဋီ၁။၄၁။ အံ၊ဋီ၊၁။၃၈။ ပၪၥိကာ၊၄။၂၅။ နိ႐ုတၱိ။၄၅၉။ (ေမာဂ္၊၄။၂၅။ သ်-လည္း ၾကည့္) ဒိဗၺ+ဏ။]
(၁) နတ္၌ျဖစ္ေသာ၊ နတ္ျပည္-ျဗဟၼာ့ျပည္-၌ျဖစ္ေသာ၊ နတ္ျပည္-ျဗဟၼာ့ျပည္-၌-အက်ဳံးဝင္-ပါဝင္-ေသာ။ (၂) နတ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ (မံသေသာတ-စသည္)။ (န) (၃) နတ္၌ျဖစ္ျခင္း၊ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ျခင္း။ ဒိဗၺ-(၁) -လည္းၾကည့္။ (၂) ဒိဗၺ-(၃)ၾကည့္။ (၃) ဒိဗၺေဟတုက-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dibba:ဒိဗၺ(တိ)
[ဒိဗၺ+အ။]
(၁) နတ္၌ျဖစ္ေသာ ပသာဒႏွင့္တူေသာ၊ (က) နတ္၌ျဖစ္ေသာ ပသာဒ စကၡဳႏွင့္တူေသာ၊ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ။ (၃),(၄) အနက္လည္း ၾကည့္။ (ခ) နတ္၌ျဖစ္ေသာ ပသာဒေသာတႏွင္႔တူေသာ။ ဒိဗၺေသာတ (၁) လည္းၾကည့္။ (ဂ) နတ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ မံသေသာတႏွင့္တူေသာ၊ နတ္နားႏွင့္ တူေသာ။ (၂)နတ္၌ျဖစ္ေသာ အဆင္း(႐ူပါ႐ုံ)ႏွင္႔ တူေသာ၊ နတ္အဆင္းကဲ့သို႔-တင္႔တယ္-လွပ-ေသာ။ (၃) ဒိဗၺဝိဟာရ(႐ူပါဝစရဈာန္၄ပါး)ေၾကာင္႔ ရေသာ။ (၄) (က)ဒိဗၺဝိဟာရ(႐ူပါဝစရဈာန္)ကို မွီေသာ၊ (ခ) ဒိဗၺဝိဟာရ(႐ူပါဝစရဈာန္၄ပါး)တြင္-အက်ဳံးဝင္-ပါဝင္-ေသာ၊ စတုတၳဈာန္ကို မွီေသာ၊ (ေမာဂ္၊၅၊၂၁၊သ်-လည္းၾကည့္)။ (၅) ဒိဗၺဝိဟာရ(႐ူပါဝစရစတုတၳဈာန္) ဟူေသာ-မွီရာ-အမွီသဟဲ-ရွိေသာ၊ ဒိဗၺဝိဟာရ-ဟူေသာ- မွီရာ-အမွီသဟဲ-ေၾကာင္႔ရေသာ။ ဒိဗၺစကၡဳက-လည္း ၾကည့္။ (၆) နတ္၌ျဖစ္ေသာ အာႏုေဘာ္အက်ဳိးငွာ ျဖစ္တတ္ေသာ။ ဒိဗၺဝိဟာရ-ၾကည့္။ (၇) နတ္၌ျဖစ္ေသာ အာႏုေဘာ္ရွိေသာ၊ နတ္၌ျဖစ္ေသာ အာႏုေဘာ္ႏွင္႔-ယွဉ္-ျပည့္စုံ-ေသာ။ (၈) နတ္၌ျဖစ္ေသာ အာႏုေဘာ္ႏွင္႔ တူေသာ။ (၉) နတ္သဘင္အစည္းအေဝးျဖင္႔ တန္ဆာဆင္ယဉ္အပ္ေသာ။ ဒိဗ်-ၾကည့္။ (၁၀) နတ္တို႔၏-အၿခံအရံ-စည္းစိမ္-ကို တားျမစ္တတ္ေသာ။ (၁၁) နတ္၏အျဖစ္(နတ္ဘဝ)ကို ေဆာင္တတ္ေသာ။ ဒိဗၺစကၤမႏွင့္ ဒိဗၺဝိဟာရ-(၄)-လည္းၾကည့္။ (၁၂) နတ္၌ျဖစ္ေသာ အဆင္း(႐ူပါ႐ုံ)ရွိရာျဖစ္ေသာ။ (၁၃) နတ္တို႔၏ ေနရာျဖစ္ေသာ။ (၁၄) နတ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ၊ နတ္တို႔၏-အသုံးအေဆာင္-ခံစားဘြယ္-ျဖစ္ေသာ။ (၁၅) ဝိသုဒၶိနတ္(ရဟႏၲာ)တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ (သမာပတ္ ဂ-ပါး-စသည္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dibba:ဒိဗၺ(တိ)
[ဒိဗၺ+သႏၷိႆိတ]
ဒိဗၺဝိဟာရ (႐ူပါ-ဝစရစတုတၳစ်ာန္) ကိုမွီေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dibba:ဒိဗၺ(တိ)
[ဒိဗၺ+ပဋိဗာဟက]
နတ္တို႔၏ စည္းစိမ္ကို တားျမစ္တတ္ေသာ။ ဒိဗၺ-(၃)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dibba:ဒိဗၺ (ပ)
နတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dibba:ဒိဗၺ (တိ) (√ဒိဝ္+ယ)
နတ္၌ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,