Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
diṭṭhivipatti:diṭṭhivipatti(thī)
ဒိ႒ိဝိပတၱိ(ထီ)
[diṭṭhi+vipatti]
[ဒိ႒ိ+ဝိပတၱိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
diṭṭhivipatti:[f.] failure in theory.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
diṭṭhivipatti:chỉ chung việc mắc phải những dị kiến đi ngược lại phật pháp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
diṭṭhivipatti:sự kiến lụy,kiến hoại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
diṭṭhivipatti:ဒိ႒ိဝိပတၱိ(ထီ)
[ဒိ႒ိ+ဝိပတၱိ]
(၁) သမၼာအယူ၏ ပ်က္စီးျခင္း။ (၂) (သမၼာအယူကို) ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ မိစၧာအယူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diṭṭhivipatti:ဒိ႒ိ-ဝိပတၱိ (ဣ)
အယူ၏ ပ်က္စီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,