Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
diṭṭhisampanna:diṭṭhisampanna(ti)
ဒိ႒ိသမၸႏၷ(တိ)
[diṭṭhi+sampanna.]
[ဒိ႒ိ+သမၸႏၷ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
diṭṭhisampanna:[adj.] endowed with right view.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
diṭṭhisampanna:kiến cụ túc,hạng người thành tựu tri kiến,người kiến thành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
diṭṭhisampanna:ဒိ႒ိသမၸႏၷ(တိ)
[ဒိ႒ိ+သမၸႏၷ။]
ဉာဏ္အျမင္-အယူမွန္-ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ (က) ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ။ (ခ) မဂၢသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ျပည့္စုံေသာ။ (ဂ) မဂၢဖလ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊သူ။ (ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္)။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စပ္၍ အျခားသိမွတ္ဖြယ္ကို ေသာတာပႏၷ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diṭṭhisampanna:ဒိ႒ိ-သမၸႏၷ (တိ)
ေသာတာပတၱိဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,