Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
diṭṭhippatta:diṭṭhippatta(ti)
ဒိ႒ိပၸတၱ(တိ)
[diṭṭhi+anta+patta.akye.diṭṭhi+patta.diṭṭhā+patta.ṭṭhā-eiea ā- i-pru.nīti,sutta.1175.]
[ဒိ႒ိ+အႏၲ+ပတၱ။ အလယ္ပုဒ္ေက်။ ဒိ႒ိ+ပတၱ။ ဒိ႒ာ+ပတၱ။ ႒ာ-၏ အာ-ကို ဣ-ျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၇၅။]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
diṭṭhippatta:kiến đắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
diṭṭhippatta:ဒိ႒ိပၸတၱ(တိ)
[ဒိ႒ိ+အႏၲ+ပတၱ။ အလယ္ပုဒ္ေက်။ ဒိ႒ိ+ပတၱ။ ဒိ႒ာ+ပတၱ။ ႒ာ-၏ အာ-ကို ဣ-ျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၇၅။]
(၁) ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္၏ အျခားမဲ့၌ (နိဗၺာန္သို႔) ေရာက္ေသာ။ (၂) ေသာတာပတၱိမဂ္ပညာျဖင့္ (နိဗၺာန္သို႔) ေရာက္ေသာ။ (၃) (ကိုယ္ဆိုင္ရာ ဉာဏ္ျဖင္႔ ၄-ပါးေသာ သစၥာကို) သိျမင္၍ (နိဗၺာန္သုိ႔)ေရာက္ေသာ၊သူ။ ဒိ႒ပၸတၱ-(၂)-လည္းၾကည့္ပါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diṭṭhippatta:ဒိ႒ိ-ပၸတၱ (တိ)
ေသာတာပတၱိဉာဏ္အျမင္သို႔ ေရာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,