Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
diṭṭhadhammanibbāna:diṭṭhadhammanibbāna(na)
ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာန(န)
[diṭṭhadhamma+nibbāna.]
[ဒိ႒ဓမၼ+နိဗၺာန။]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
diṭṭhadhammanibbāna:níp bàn hiện tại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
diṭṭhadhammanibbāna:ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာန(န)
[ဒိ႒ဓမၼ+နိဗၺာန။]
ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာန္၊ (က) (ဉာဏ္ျဖင့္) -႐ႈ-ျမင္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ သေဘာ (မ်က္ေမွာက္အတၱေဘာ) ၌ ဆင္းရဲမႈ (ဒုကၡ)၏ ၿငိမ္းျခင္း။ ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာနသမၸတၱိ-လည္းၾကည့္။ (ခ) (ဉာဏ္ျဖင့္)-႐ႈ-ျမင္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ သေဘာ (မ်က္ေမွာက္အတၱေဘာ)၌ ဆင္းရဲမႈ (ဒုကၡ)၏ ၿငိမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (တရား)။ ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာနဝါဒ-(၂)-လည္းၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diṭṭhadhammanibbāna:ဒိ႒ဓမၼ-နိဗၺာန (န)
မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏အျဖစ္၌ ကိေလသာတို႔၏ ၿငိမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,