Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
diṭṭha:① a.[Sk.dṛṣṭa.dassati 的 pp.] 已被見的,見,所見.diṭṭhe dhamme,diṭṭhe va dhamme 於現法(already or even in the present existence),在現世(in this world).② a.n.[Sk.dviṣṭa.dessati 的 pp.] 加毒的,毒害的(poisoned),敵(an enemy).
パーリ語辞典 水野弘元著
diṭṭha:① a.[Sk.dṛṣṭa.dassati の pp.] 見られたる,見,所見.diṭṭhe dhamme,diṭṭhe va dhamme 現法において,現世で.② a.n.[Sk.dviṣṭa.dessati の pp.] 加毒の,敵.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Diṭṭha,(passati 的【過分】),已看。 【中】 視覺。 ~dhamma,【陽】 這個世界。 【形】 見法(領悟真理的人)。 ~dhammika,【形】屬於這個世界的。 ~maṅgalika,【形】 信仰看到的吉兆事物的人。~sansandana,【中】 到 com 剝在被看到或已知的事物上的視野。~anugati,【陰】 效法所看到的。(p155)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Diṭṭha,(passati 的【過分】),已看。【中】視覺。diṭṭhadhamma,【陽】這個世界。【形】見法(領悟真理的人)。diṭṭhadhammika,【形】這個世界的。diṭṭhamaṅgalika,【形】信仰看到的吉兆事物的人。diṭṭhasansandana,【中】比較在被看到或已知的事物上的視野。diṭṭhanugati,【陰】效法所看到的。diṭṭhadhamma-nibbāna-vāda﹐現在生涅盤論(認為在現世就可以獲得涅盤的說法)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
diṭṭha: 見
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
diṭṭha:diṭṭha(pu)
ဒိ႒(ပု)
[disa= disī=dusa+ta.disati appiyāyatiç disitabbo vā appiyāyitabboti diṭṭho,paccāmitto.jā,ṭī,11.57.(-,ṭī.344-5.nīti,dhā.187).]
[ဒိသ= ဒိသီ=ဒုသ+တ။ ဒိသတိ အပၸိယာယတိ,ဒိသိတေဗၺာ ဝါ အပၸိယာယိတေဗၺာတိ ဒိေ႒ာ၊ ပစၥာမိေတၱာ။ ဇာ၊ဋီ၊၁၁။၅၇။ (-ဓာန္၊ဋီ။၃၄၄-၅။နီတိ၊ဓာ။၁၈၇)။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
diṭṭha:diṭṭha(ti)
ဒိ႒(တိ)
[disa+ta.ka.572.rū.625.]
[ဒိသ+တ။ ကစၥည္း။၅၇၂။ ႐ူ။၆၂၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
diṭṭha:[pp.of passati] seen; found; understood.(nt.),vision.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Diṭṭha,2 [Sk.dviṣṭa,pp.of dveṣṭi dviṣ to hate] (n.) an enemy J.I,280; cp.Sk.dviṣat.-- (adj.) poisoned,in diṭṭhagatena sallena with a p.arrow S.II,230; misreading for diddh-agadena,q.v.The Cy.has diddhagatena with v.l.dibba-gadena.(Page 321)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Diṭṭha,1 [Sk.dṛṣṭa,pp.of *dassati] 1.seen; a° not seen D.I,222 (a°+avedita asacchikata); M.I,3 sq.(diṭṭhaṁ diṭṭhato sañjānāti); Sn.147 (diṭṭhā vā ye vā addiṭṭhā),995 (na me diṭṭho ito pubbe na ssuto ...Satthā); J.II,154; III,278; Pv.I,23 (sāmaṁ d.=seen by yourself); 33 (id.).-- nt.diṭṭhaṁ a vision J.III,416.-- Since sight is the principal sense of perception as well as of apperception (cp.cakkhu),that which is seen is the chief representation of any sense-impression,& diṭṭha combd with suta (heard) and muta (sensed by means of smell,taste & touch),to which viññāta (apperceived by the mind) is often joined,gives a complete analysis of that which comprises all means of cognition & recognition.Thus diṭṭha+suta stands collectively for the whole series Sn.778,812,897,1079; Pv IV.13; diṭṭha suta muta (see Nd2 298 for detail & cp.diṭṭhiyā sutiyā ñāṇena) Sn.790,901,914,1082,1086,1122 (na tuyhaṁ adiṭṭhaṁ asutaṁ amutaṁ kiñcanaṁ atthi=you are omniscient); d.suta muta viññāta in the same sense as Sn.1122 in “yaṁ sadevakassa lokassa d.s.m.v.sabbaṁ taṁ Tathāgatena abhisambuddhaṁ” of the cognitive powers of the Tathāgata D.III,134=Nd2 276= It.121; D.III,232; Sn.1086,1122.-- 2.known,understood M.I,486; Sn.761; diṭṭha pañha a problem or question solved J.VI,532.See also conclusion of No.1.-- 3.(adj.) visible,determined by sight,in conn.with dhamma meaning the visible order of things,the world of sensation,this world (opp.samparāyika dhamma the state after death,the beyond).Usually in cpds.(-°):of this world,in this world.-- diṭṭhadhamma Vin.II,188; D.III,222 sq.; A.I,249; II,61; Nd2 297 (=ñātadhamma); DA.I,278; Sdhp.470.-- °abhinibbuta attained to Nibbāna in this birth A.I,142; Sn.1087 (see Nibbāna); °nibbāna earthly N.D.I,36; DA.I,121; °sukhavihāra (& °in) happy condition (or faring well) in this world Vin.II,188; M.I,40,331,459; S.II,239; Dhs.577,1283; DhsA.296; °vedanīya to be perceived in this condition A.I,249,251; PvA.145.-- Freq.in Loc.diṭṭhe dhamme (in this world) It.17 (attha,opp.samparāyika attha),or diṭṭhe va dhamme (already or even in the present existence) D.I,156,167,177,196; III,108; M.I,341 sq.,485; II,94,103; A.II,155,167; III,429; Sn.141,343,1053; It.22,23,etc.-- In the same sense diṭṭhadhammika (adj.) belonging or referring to this world or the present existence,always contrasted with samparāyika belonging to a future state:Vin.I,179; III,21; D.III,130; A.I,47,98; Nd2 26; It.16; VvA.149; PvA.131,etc.

--ânugati imitation of what one sees,emulation,competition S.II,203; M.I,16; A.I,126; III,108,251,422; Pug.33; DhA.IV,39; --āvikamma making visible or clear,open statement,confession Vin.V,183,187 sq.; --kāla the time of seeing (anybody),opportunity VvA.120; --ppatta one who has obtained (Nibbāna) in this world Nett 190; --padā (pl.) visible signs or characteristics A.IV,103; --maṅgalika (adj.) of puccha,a question concerning visible omina.J.IV,390; as °ikā (f.) Np at J.IV,376 sq.= SnA 185 sq.--saṁsandana Nd2 447=DhsA.55.(Page 320)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DIṬṬHA:(pp của passati) thấy [nt] trông thấy --dhamma [m] đời hiện tại [adj] người được giác ngộ đến mục tiêu cuối cùng --dhammika [a] thuộc đời này,thuộc về kiếp hiện tại --maṅgalika [a] người thấy hạnh phúc hiện tại --sansandana [nt] so sánh đến sự việc mình đã thấy biết --ānugati [f] sự noi ấy gương theo cái đã thấy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
diṭṭha:hiện thấy,dược thấy,hiện tại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
diṭṭha:ဒိ႒(တိ)
[ဒိသ+တ။ ကစၥည္း။၅၇၂။ ႐ူ။၆၂၅။]
(၁) ျမင္အပ္ေသာ၊ (က) (မ်က္စိျဖင့္) ျမင္အပ္ေသာ။ (ခ) (ဉာဏ္ျဖင့္) သိျမင္အပ္ေသာ။ ဒိ႒ဓမၼ-(၂-၃)-လည္းၾကည့္။ (ဂ) (အိပ္မက္) ျမင္မက္အပ္ေသာ။ (ဃ) (၅-ဒြါရႏွင့္ စပ္၍)-သိ-ရ-ယူ-အပ္ေသာ။ (င) ေတြ႕ၾကဳံ-ေပါင္းဆုံ-အပ္ေသာ။ (၂) ျမင္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၃) ျမင္အပ္ဘူးေသာ။ ဒိ႒တၱ-(၁-ဂ)-လည္းၾကည့္။ (၄) ျမင္တတ္ေသာ။ ဒိ႒ႏၲ-(၁),ဒိ႒ပုဗၺ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (၅) ျမင္အပ္ရာ (အခါ-စသည္)။ ဒိ႒ဒိ႒ကၡဏ,ဒိ႒ဒိဝသ-တို႔ၾကည့္။ (၆) ေဟာေျပာ-ဖြင့္ျပ-သိေစ-အပ္ေသာ။ ဒိ႒တၱ-(၂,၃)-ၾကည့္။ (၇) မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ။ ဒိ႒တၱ-(၄)-ၾကည့္။ (ပု) (၈) အခ်ိန္၊ အခါ။ (န) (၉) ျမင္ျခင္း။ (၁)-အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (၁ဝ) ေရွးကံေဟာင္း။ (မိမိႏုိင္ငံ-သူတပါးႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေသာ ခိုးသား,ဓားျမ-စေသာ ေဘး၊ သဝိညာဏကေဘး။ အမရ၊၁၈။၃ဝ။)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
diṭṭha:ဒိ႒(ပု)
[ဒိသ= ဒိသီ=ဒုသ+တ။ ဒိသတိ အပၸိယာယတိ,ဒိသိတေဗၺာ ဝါ အပၸိယာယိတေဗၺာတိ ဒိေ႒ာ၊ ပစၥာမိေတၱာ။ ဇာ၊ဋီ၊၁၁။၅၇။ (-ဓာန္၊ဋီ။၃၄၄-၅။နီတိ၊ဓာ။၁၈၇)။]
ရန္သူ။ (ကိုယ့္ႏိုင္ငံ,သူ႔ႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေသာ ခိုးသား,ဓားျပ-စေသာ ေဘး၊ ျမင္အပ္ေသာ သဝိညာဏကေဘး။ အမရ၊၁၈။၃ဝ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diṭṭha:ဒိ႒ (ပ) (တီ-ကိတ္) (√ဒိသ္+တ)
ရန္သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diṭṭha:ဒိ႒ (န)
စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ ျမင္အပ္ေသာ အာ႐ံု။ အျမင္။ ေကာင္းမေကာင္းအဖို႔ရွိေသာ ကံေဟာင္း။
ဒိေ႒န၊ ျမင္ျခင္းျဖင့္။ ဒိေ႒ဝ ဓေမၼ၊ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏အျဖစ္၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
diṭṭha:ဒိ႒ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဒိသ္+တ)
ျမင္အပ္သည္။ ျမင္ဖူးသည္။ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,