Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhuva:a.[Sk.dhruva] 常的,常恆的,恆久的,堅固的.acc.dhuvaṃ (恆)常.-gāmin 至堅牢常恆(狀態)的.-colā (常)恆布女.-bhatta 常恆食(a constant supply of food).-bhattika 受常恆食的.-yāgu 常粥.-lohitā 常月水(月經常恆)的女子.-saññā 堅固想.-sāra 恆堅實.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhuva:a.[Sk.dhruva] 常の,常恒の,恒久の,堅固の.acc.dhuvaṃ 常に.-gāmin 堅牢に至る.-colā 恒布女.-bhatta 常恒食.-bhattika 常恒食を受ける.-yāgu 常粥.-lohitā 常月水女.-saññā 堅固想.-sāra 恒堅実.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dhuva:a.[Sk.dhruva] 常の,常恒の,恒久の,堅固の.acc.dhuvaṃ 常に.-kāra常恒食.-gāmin 堅牢に至る.-colā 恒布女.-bhatta 常恒食.-bhattika 常恒食を受ける.-yāgu 常粥.-lohitā 常月水女.-saññā 堅固想.-sāra 恒堅実
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhuva,【形】 穩定的,長備的,經常的,不變的。 ~vaŋ,【副】 經常地,不變地。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhuva,【形】穩定的,長久的,經常的,不變的。dhuvaṁ,【副】經常地,不變地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhuva:dhuva(na)
ဓုဝ(န)
[dhu+a.dhu gatitheriyesu,a,uvādeso.,ṭī.7va9.(-nīti,dhā.1va7.]
[ဓု+အ။ ဓု ဂတိေထရိေယသု၊ အ၊ ဥဝါေဒေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၉။ (-နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhuva:[adj.] stable; permanent; regular; constant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhuva,(adj.) [Sk.dhruva,cp.Lith.drúta firm; Goth.triggws=Ohg.triuwi (Ger.treue,trost); Ags.tréowe= E.true,of Idg.*dheru,enlarged form of *dher,see dharati] stable,constant,permanent; fixed,regular,certain,sure D.I,18; S.I,142; IV,370; A.II,33; J.I,19; V,121 (°sassataṁ maraṇaṁ); III,325; Bu II.82;Miln.114 (na tā nadiyo dh-salilā).334 (°phala); Vism.77; DA.I,112 (maraṇaṁ apassanto dh.),150 (=thāvara); DhA.III,170 (adhuvaṁ jīvitaṁ dhuvaṁ maraṇaṁ); ThA.241; Sdhp.331.-- nt.permanence,stability M.I,326; Dh.147.Also Ep.of Nibbāna (see °gāmin).-- nt.as adv.dhuvaṁ continuously,constantly,always J.II,24=Miln.172; PvA.207; certainly J.I,18,V.103.-- adhuva (addhuva) changing,unstable,impermanent D.I,19 (anicca a.appāyuka); M.I,326; S.IV,302; J.I,393; III,19 (addhuva-sīla); VvA.77.

--gāmin leading to permanence,i.e.Nibbāna S.IV,370 (magga); --colā (f.) constantly dressed,of a woman Vin.III,129; --ṭṭhāniya lasting (of shoes) Vin.I,190; --dhamma one who has reached a stable condition DhA.III,289; --paññatta (a) permanently appointed (seat) Vin.IV,274; --bhatta a constant supply of food Vin.I,25,243; II,15 (°ika); J.I,449 (where the v.l.dhura° seems to be preferable instead of dhuva°,see dhurabhatta); cp.niccabhatta; --yāgu constant (distribution of) ricegruel Vin.I,292 sq.; --lohitā (f.) a woman whose blood is stagnant Vin.III,129; --ssava always discharging,constantly flowing J.I,6,V.35.(Page 342)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHUVA:[a] vững chãi,trường tồn,thường thường,luôn luôn--vaṃ [ad] một cách thường thường,luôn luôn,hoài
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhuva:vững chắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhuva:ဓုဝ(န)
[ဓု+အ။ ဓု ဂတိေထရိေယသု၊ အ၊ ဥဝါေဒေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၉။ (-နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၇။]
(၁) နိဗၺာန္။ (၂) -ျမဲ-ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-တည္တံ့-ျခင္း။ (၃) ဓုဝ သုတ္။ (တိ) (၄) ျမဲ-ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-တည္တံ့-ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dhuva:ဓုဝ
ဘူ = ဂတိ ထိေရသု-သြားျခင္း,ျမဲျမံခိုင္ခံ့ျခင္းတို႔၌။ ဓဝတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhuva:ဓုဝ (တိ)
ျမဲျမံသည္။ ခိုင္ျမဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,