Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhurabhatta:dhurabhatta(na)
ဓုရဘတၱ(န)
[dhura+bhatta]
[ဓုရ+ဘတၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhurabhatta:[nt.] regularly given meal.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dhurabhatta:(= dhuvabhatta)gọi chung những bữa ăn được cúng dường dài hạn và cố định,gồm hai trường hợp cá nhân (puggalika) và tập thể (sanghika)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhurabhatta:ဓုရဘတၱ(န)
[ဓုရ+ဘတၱ]
(၁) ဓုရဘတ္၊ နိစၥဘတ္၊ ျမဲေသာဆြမ္း၊ အျမဲမျပတ္ေပးလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ အျမဲ ဝတ္တည္ထားအပ္ေသာ ဆြမ္း။ (၂) အိမ္ဦး-အိမ္တြင္ျမတ္ေသာ ေနရာ-၌ တည္ထား၍ လွဴဒါန္းအပ္ေသာဆြမ္း။ (၃) အဦးအစျပဳ၍ လွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဦး။ (၄) ပဓာန-လိုရင္း-ျပဳ၍ ေပးလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhurabhatta:ဓုရ-ဘတၱ (န)
အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ လွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း။ ဆြမ္းဝတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,