Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhura:m.n.[Sk.dhur f.,dhura m.] ① 軛,荷物(負荷之物),責任,忍持.② 先頭,先導者,末端.-gāma 隣村.-ggāla 先導者,責任者.-dhorayha 荷馱牛,馱運貨物的牛(a yoked ox with carrying burden).-nikkhepa 荷物的丟棄.-bhatta 村邊(家)食.-sampaggāha 荷物的確持(抓緊抓住).-ssaha 擔負承擔責任的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhura:m.n.[Sk.dhur f.,dhura m.] ① 軛,荷物,責任,忍持.② 先頭,先導者,末端.-gāma 隣村.-ggāla 先導者,責任者.-dhorayha 荷駄牛.-nikkhepa 荷物の投棄.-bhatta 村辺(家)食.-sampaggāha 荷物の確持.-ssaha 責任に堪える.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dhura:m.n.[Sk.dhur f.,dhura m.] ① 軛,荷物,責任,忍持.saddhā-dhura,paññā-dhura持者.② 先頭,先導者,末端.-gāma 隣村.-ggāla 先導者,責任者.-dhorayha 荷駄牛.-nikkhepa 荷物の投棄.-bhatta 村辺(家)食.-sampaggāha 荷物の確持.-ssaha 責任に堪える
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhura,【中】 1.辦公室,職責,費用。 2.軛。 3.車轅。 4.前部。 【形】最初的,接近的。 ~gāma,【陽】 附近的村莊。 ~ndhara,【形】 有辦公室的,接受職責的。 ~nikkhepa,【陽】 放棄希望,放棄職責。 ~bhatta,【中】 經常施食。 ~vahana,【中】 有軛,有辦公室。 ~vihāra,【陽】 附近的寺院。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhura,【中】1.辦公室,職責,費用。2.軛、槅。3.車轅。4.前部。【形】最初的,接近的。dhuragāma,【陽】附近的村莊。dhurandhara,【形】有辦公室的,接受職責的。dhuranikkhepa,【陽】放棄希望,放棄職責。dhurabhatta,【中】經常施食。dhuravahana,【中】有軛,有辦公室。dhuravihāra,【陽】附近的寺院。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhura:dhura(pu)
ဓုရ(ပု)
[dhura+sampaggāha.kye.]
[ဓုရ+သမၸဂၢါဟ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhura:dhura(ti)
ဓုရ(တိ)
[dhura+antara.kye.]
[ဓုရ+အႏၲရ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhura:dhura(ti)
ဓုရ(တိ)
[dhara+a.dhara-eiea aa- upru.,ṭī.375.(-18va4).(dhurā (thī) bhāre.cintāmaṇi.cintāç rathādyagrabhāge,yānamukhe,bhāreca.thoma.ç dhurā-saṃ,)]
[ဓရ+အ။ ဓရ-၏ အစိတ္အ-ကို ဥျပဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇၅။ (-၁၈ဝ၄)။ (ဓုရာ (ထီ) ဘာေရ။ စိႏၲာမဏိ။ စိႏၲာယာမ္,ရထာဒ်ျဂဘာေဂ၊ ယာနမုေခ၊ ဘာေရစ။ ေထာမ။ ဓုရ္,ဓုရာ-သံ၊)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhura:[nt.] 1.an office; responsibility; a charge; 2.a yoke; 3.the shaft of a carriage; 4.the forepart.(adj.) foremost; near.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhura,(m.& nt.) [Sk.dhur f.& dhura m.] 1.a yoke,a pole,the shaft of a carriage J.I,192 (purima-sakaṭa°),196; Cp.II.8,4.-- 2.(fig.) a burden,load,charge,office,responsibility Sn.256 (vahanto porisaṁ dh °ṁ “carrying a human yoke”=purisânucchavikā bhārā SnA 299),694 (asama° one who has to bear a heavy burden=asamaviriya SnA 489); DhA.II,97 (sama°); dve dhurāni two burdens (viz.gantha° & vipassanā,study & contemplation) DhA.I,7; IV,37; asamadhura J.I,193; VI,330.Three dhurā are enumd at J.IV,242 as saddhā°,sīla°,and paññā°.- Sdhp.355 (saddhā°),392 (+viriya),413 (paññā°) dh °ṁ nikkhipati to take off the yoke,to put down a burden,to give up a charge or renounce a responsibility (see °nikkhepa):nikkhittadhura A.I,71; II,148; III,65,108,179 sq.; S.V,197,225; Nd2 131; SnA 236 (=dhuravant).-- 3.the forepart of anything,head,top,front; fig.chief,leader,leading part.nāvāya dh.the forecastle of a ship J.III,127=IV.142; dh-vāta head wind J.I,100; ekaṁ dh °ṁ nīharati to set aside a foremost part DA.I,135.‹-› 4.the far end,either as top or beginning J.III,216 (yāva dh-sopānā); IV,265 (dh-sopānaṁ katvā making the staircase end); V,458 (magga-dhure ṭhatvā standing on the far end or other side of the road,i.e.opposite; gloss BB maggantare); VvA.44 (dh-gehassa dvāre at the door of the top house of the village,i.e.the first or last house).

--gāma a neighbouring village (lit.the first v.that one meets) J.I,8,237; IV,243; DhA.III,414; --dhorayha a yoked ox S.I,173=Sn.79 (viriyam me dh-dh °ṁ); SnA 150.--nikkhepa the putting down of the yoke,the giving up of one’s office J.III,243; Vism.413.--bhatta a meal where a monk is invited as leader of other monks who likewise take part in it J.I,449.v.l.(for dhuva°); III,97 (v.l.dhuva°); Vism.66.--yotta yoke-tie,i.e.the tie fastening the yoke to the neck of the ox J.I,192; VI,253; --vahana bearing a burden (cp.dhorayha) DhA.III,472; --vihāra a neighbouring monastery (cp.°gāma) J.I,23; IV,243; DhA.I,126 (Np.); III,224 (id.); --sampaggāha “a solid grip of the burden” (Mrs.Rh.D.) Dhs.13,22 etc.(opp.nikkhepa); --ssaha enduring one’s yoke Th.1,659.Cp.dhuratā.(Page 342)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHURA:[nt] cơ sở,trách nhiệm,cái ách,cái gọng xe,nhiệm vụ [adj] trước hết,gần --gāma [m] làng kế cận --ndhara lãnh trách nhiệm,đảm nhận một cơ sở --nikkhepa [m] rời bỏ một cơ sở hay một nhiệm vụ --bhatta [nt] cho vật thực thường thường --vahana [nt] mang ách trên cổ hay một cơ sở --vihāra [m] chùa,tu viện gần bên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhura:ဓုရ(တိ)
[ဓရ+အ။ ဓရ-၏ အစိတ္အ-ကို ဥျပဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇၅။ (-၁၈ဝ၄)။ (ဓုရာ (ထီ) ဘာေရ။ စိႏၲာမဏိ။ စိႏၲာယာမ္,ရထာဒ်ျဂဘာေဂ၊ ယာနမုေခ၊ ဘာေရစ။ ေထာမ။ ဓုရ္,ဓုရာ-သံ၊)]
(၁) ဝန္၊ ၿငိကပ္-တြယ္တာ-ေမွ်ာ္လင့္-ရည္မွန္း-မႈ။ (၂) (ရထား,လွည္း) ထမ္းပိုး (၃) (ဥေပကၡာ-ဟူေသာ) ထမ္းပိုး။ (၄) တာဝန္၊ မခြၽတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္။ (၅) ရထားသန္၊ လွည္းသန္။ (၆) အဦး (ရထားဦး လွည္းဦးစသည္)။ (က) ရထားဦး။ (ခ လွည္းဦး။ (ဂ) ၿမိဳ႕ဦး။ (ဃ) စစ္ဦး။ (င) ေနရာဦး။ (စ) ပရိဝုဏ္ဦး။ (ဆ) လမ္း-ခရီး-ဦး။ (ဇ) ေစာင္းတန္းဦ။ (၇) အားထုတ္ျခင္း၊ လုံ႔လ။ (၈) ဆင္ဦးကင္း၊ ဆင္ေက်ာက္ကုန္။ (၉) ျမင္းေက်ာက္ကုန္း။ (၁ဝ) (ရထား၏) အလယ္။ (၁၁) ထမ္း-ရြက္-သယ္-ေဆာင္-ခ်ီ-ပိုး-လြယ္-အပ္ေသာ ဝန္၊ ဝန္ထုပ္၊ ဝန္ပိုး။ (၁၂) အႀကီးအမွဴး ဦးစီးေခါင္းေဆာင္နာယက ဥကၠ႒ ေရွ႕သြားေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္။ (၁၃) ျပဓာန္းေသာ။ (၁၄) အနီးျဖစ္ေသာ (အရပ္)။ (၁၅) တာဝန္ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္၊ (၁၆) ဝန္ခံအပ္ေသာ ပဋိညာဉ္။ (၁၇) ျမဲျမံခိုင္ခံ့ျခင္း။ (၁၈) ေရွး႐ွဴမ်က္ႏွာမူေသာ။ ရင္ဆိုင္ျဖစ္ေသာ (ေလ-စသည္)။ (၁၉) ဝန္ရွိ-ဝန္ေဆာင္-ေသာ။ (၂ဝ) အဦး-ေရွ႕-အလ်င္ဆုံး-က်ေသာ၊ အႀကီး-အေကာင္း-အျမင့္-ဆုံးျဖစ္ေသာ။ (၂၁) ျပဓာန္းသည္၏အျဖစ္။ (၂၂) အႀကီး-အမွဴး-ဦးစီး-ေခါင္းေဆာင္-၏အျဖစ္ (ဘာဝပၸဓာန္)။ (၂၃) သဒၶါ (ႏွင့္) ပညာ။ (၂၄) ျမဲေသာ၊ (၂၅) ခိုင္ခံ့-ျမဲျမံ-ေသာ (ႀကိဳးစသည္)။ (၂၆) မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျဖစ္ေသာ။ ဂႏၴဓုရ,ဝိပႆနာဓုရ-တို႔လည္းၾကည့္။ ဓုရေသာပါန-ၾကည့္။ ဓုရဂတ-(၂)-ၾကည့္။ ရထဝရဓုရဂတ-ၾကည့္။ ဓုရဂါမ-(က)-လည္းၾကည့္။ ဓုရဂတ-(၁)-ၾကည့္။ ဓုရေဂါဏ,ေဓာရယွ-တို႔လည္းၾကည့္။ ဓုရကူဋာဂါရ-လည္းၾကည့္။ ဓုရဂၢါဟ-ၾကည့္။ ဓုရပဋိပဒါဒိဝိဘာဂ,ဓုရေဘဒ-ၾကည့္။ ဓုရဝါတ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhura:ဓုရ(တိ)
[ဓုရ+အႏၲရ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
တာဝန္အတြင္း၊ တာဝန္အေတာအတြင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhura:ဓုရ(ပု)
[ဓုရ+သမၸဂၢါဟ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ဝန္ကို ေျမႇာက္ခ်ီတတ္ေသာ ဝီရိယ။ ဓုရဝႏၲဳ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhura:ဓုရ (ပ)
လွည္းဦး ထမ္းပိုး။ လွည္းဦး ေလွဦးစသည္။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္။ ဝန္ထုပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,