Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhunana,【中】 抖落,擺脫,廢除。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhunana,【中】抖落,擺脫,廢除。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhunana:dhunana(na)
ဓုနန(န)
[dhū+nā+yu.dhūnibhonitea ana-yuea ṇikāpīnaṃtesu-nitea ṇikāpīnaṃ-hūso yogavibhāga ṇi-khye dhunanaṃ eiea.,sya,2.252.]
[ဓူ+နာ+ယု။ ဓူနိဓာတ္ေနာင္ေဘာ၌ အန-သက္၍ ဏိကာပီနံေတသု-သုတ္၌ ဏိကာပီနံ-ဟူေသာ ေယာဂဝိဘာဂျဖင့္ ဏိ-ကိုေခ်လွ်င္ ဓုနနံ ၿပီး၏။ ေမာဂ္၊ သ်၊ ၂။၂၅၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhunana:[nt.] shaking off; doing away with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhunana,(nt.) [Sk.dhūnana] shaking,in °ka (adj.) consisting in shaking off,doing away with,giving up (kilesa°) SnA 373.(Page 342)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHUNANA:[nt] dẹp,dời đi,bỏ đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhunana:ဓုနန(န)
[ဓူ+နာ+ယု။ ဓူနိဓာတ္ေနာင္ေဘာ၌ အန-သက္၍ ဏိကာပီနံေတသု-သုတ္၌ ဏိကာပီနံ-ဟူေသာ ေယာဂဝိဘာဂျဖင့္ ဏိ-ကိုေခ်လွ်င္ ဓုနနံ ၿပီး၏။ ေမာဂ္၊ သ်၊ ၂။၂၅၂။]
(၁) ခါတြက္-ဖ်က္ဆီး-ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ေစျခင္း။ (တိ) (၂) ခါတြက္-ဖ်က္ဆီး-တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhunana:ဓုနန (န)
ခါျခင္း။ ခါဖ်က္ျခင္း။ဓုနာတိမ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,