Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhunāti:[Sk.dhunoti,dhunāti dhū] 掃蕩,除遣(擺脫除去,shake off obstacles to spiritual progress).aor.adhosi; pp.dhuta,dhūta.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhunāti:[Sk.dhunoti,dhunāti dhū] 除遣す,掃蕩す.aor.adhosi; pp.dhuta,dhūta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhunāti,(dhu + nā),投,擲,抖落,擺脫,除去。【 過】 dhuni。【 現分】 dhunanta。【潛】 dhunitabba,【無】 dhunitvā。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhunāti,(dhu+nā),投,擲,抖落,擺脫,除去。【過】dhuni。【現分】dhunanta。【義】dhunitabba,【獨】dhunitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhunāti:dhunāti(kri)
ဓုနာတိ(ႀကိ)
[dhu+nā+ti.dhu kampane.nīti,dhā.249.]
[ဓု+နာ+တိ။ ဓု ကမၸေန။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၄၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhunāti:[dhu + nā] tosses; shakes off; removes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhunāti,[Sk.dhunoti (dhūnoti),dhunāti & dhuvati,Caus.dhūnayati.Idg.*dhū to be in turbulent motion; cp.Gr.qu/w,qu/nw (to be impetuous),qu/ella (storm),qu/mos “thyme”; Lat.fūmus (smoke=fume),suffio; Lith.duja (dust); Goth.dauns (smoke & smell); Ohg.toum.Connected also w.dhāvate; see further dhūpa,dhūma,dhūsara,dhona & a secondary root Idg.*dheǔes in dhaṁsati] to shake,toss; to shake off,remove,destroy S.I,156 (maccuno senaṁ); Th.1,256=Miln.245; dhunāti pāpake dhamme dumapattaṁ va māluto Th.I,2; J.I,11 (v.48); III,44 (hatthe dhuniṁsu,wrung their hands); Vv 649 (=VvA.278 misprint dhumanti); aor.adhosi [=Sk.adhauṣīt] Sn.787 (micchādiṭṭhiṁ= pajahi SnA 523).pp.dhuta & dhūta (q.v.).Cp.nis°,o°.(Page 342)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhunāti:To shake
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHUNĀTI:(dhu+nà) phủi đi,dời đi,liệng,quăng đi [aor] dhuni [prp] dhunanta [ptp] dhunitabba [abs] dhunitavā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhunāti:ဓုနာတိ(ႀကိ)
[ဓု+နာ+တိ။ ဓု ကမၸေန။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၄၉။]
(၁) ပယ္စြန္႔၏၊ ထုတ္ပယ္၏။ (၂) လႊင့္-ေႁခြ-၏။ (၃) ခါ၏။ (၄) ဖ်က္ဆီး၏။ (၅) တုန္လႈပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhunāti:ဓုနာတိ (√ဓု,ဓူ)
ခါတြက္၏။ ခါတြက္ဖ်က္ဆီး၏။ တုန္လႈပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,