Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhota:a.[Sk.dhauta.cf.dhovati] 洗淨的,淨的.-pādaka 洗足布.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhota:a.[Sk.dhauta.cf.dhovati] 洗浄せる,浄き.-pādaka 洗足布.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhota,(dhovati 的【過分】)。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhota,(dhovati 的【過分】)。Dhotodano﹐純凈飯王(古譯:斛飯王)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhota:dhota(ti)
ေဓာတ(တိ)
[dhū+ta.dhāva+tta.thoma.dhātū namanekatthatāya dhūdhātu kampanatthepi dhovanatthepi vattati.nīti,dhā.251.malaṃ dhunāti anenāti dhotaṃ.pā,yo.314.(ta-saṃ,dhoa-prā,dhotaç ta-sī)]
[ဓူ+တ။ ဓာဝ+တၱ။ ေထာမ။ ဓာတူ နမေနကတၳတာယ ဓူဓာတု ကမၸနေတၳပိ ေဓာဝနေတၳပိ ဝတၱတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅၁။ မလံ ဓုနာတိ အေနနာတိ ေဓာတံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၃၁၄။(ေဓာ္တ-သံ၊ ေဓာအ-ျပာ၊ ေဓာတ,ေဓာ္တ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhota:[pp.of dhovati] washed; rinsed; cleansed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhota,[Sk.dhāuta,pp.of dhavati2,see dhovati] washed,bleached,clean J.I,62 (°saṅkha a bleached shell); II,275; PvA.73 (°vattha),116 (°hattha with clean hands),274 (id.); Vism.224 (id.).(Page 343)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHOTA:[pp] của dhovati
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhota:ေဓာတ(တိ)
[ဓူ+တ။ ဓာဝ+တၱ။ ေထာမ။ ဓာတူ နမေနကတၳတာယ ဓူဓာတု ကမၸနေတၳပိ ေဓာဝနေတၳပိ ဝတၱတိ။ နီတိ၊ဓာ။၂၅၁။ မလံ ဓုနာတိ အေနနာတိ ေဓာတံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၃၁၄။(ေဓာ္တ-သံ၊ ေဓာအ-ျပာ၊ ေဓာတ,ေဓာ္တ-သီဟိုဠ္)]
(၁) သုတ္သင္အပ္-စင္ၾကယ္ေစအပ္-ေသာ။ (၂) ဖြပ္ေလွ်ာ္အပ္ေသာ။ (၃) ေဆးေၾကာအပ္ေသာ။ (၄) ပြတ္တိုက္အပ္ေသာ။ (၅) ေသြးအပ္ေသာ။ (၆) စစ္အပ္ေသာ။ (၇) ထုတ္ပစ္အပ္ေသာ။ (၈) ေဆးေၾကာေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ေရ-စသည္)။ (၉) ေဓာေတာဒန သာကီဝင္။ ေဓာကဝါလိကာ-လည္းၾကည့္။ ေဓာတဥဒကနိေႆက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhota:ေဓာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဓာဝ္+တ)
ေဆးအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,