Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhorayha:m.[cf.dhura-vaha] 忍耐強的牛,(能)馱軛的牛.dhura-dhorayha 馱運貨物的牛(a yoked ox with carrying burden).-vata (很)辛苦的工作,苦差事,苦工(the state of a beast of burden,drudgery).-sīla 忍耐強的(patient).
パーリ語辞典 水野弘元著
dhorayha:m.[cf.dhura-vaha] 忍耐強き牛.-vata 骨折り仕事.-sīla 忍耐強き.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dhorayha:n.[cf.dhura-vaha] 忍耐強き牛,重荷を运ぶ牛.-vata 骨折り仕事.-sīla 忍耐強き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhorayha,【形】 能負擔的,能馱軛的,【陽】 馱畜。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhorayha,【形】能負擔的,能馱軛的,【陽】馱畜。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhorayha:dhorayha(ti)
ေဓာရယွ(တိ)
[dhorayha+a.(reya-saṃ)]
[ေဓာရယွ+အ။ (ေဓာ္ေရယ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhorayha:dhorayha(ti)
ေဓာရယွ(တိ)
[dhura+vaha+ṇa.dhuraṃ vahitumarahatīti dhorayho,ṇo,vassa yo.,ṭī.496.dhuraṃ vahatīti dhorayho.dhura+.,sya,2.14va-.(reyaç dhuyī-saṃ)]
[ဓုရ+ဝဟ+ဏ။ ဓုရံ ဝဟိတုမရဟတီတိ ေဓာရေယွာ၊ ေဏာ၊ ဝႆ ေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၆။ ဓုရံ ဝဟတီတိ ေဓာရေယွာ။ ဓုရ+ယွဏ္။ ေမာဂ္၊သ်၊၂။၁၄ဝ-ၾကည့္။ (ေဓာ္ေရယ,ဓုယီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhorayha:[adj.] able to bear a burden or to carry the yoke.(m.) a beast of burden.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhorayha,[for *dhor-vayha=Sk.*dhaurvahya,abstr.fr.dhurvaha; may also directly correspond to the latter] “carrying a yoke,” a beast of burden S.I,28; D.III,113 (purisa°); A.I,162.

--vata (nt.) the practice of carrying a burden,the state of a beast of burden,drudgery S.I,28; --sīla accustomed to the yoke,enduring; patient Dh.208 (=dhuravahana-sīlatāya dh.DhA.III,272); --sīlin= °sīla J.II,97 (=dhura-vahanaka-ācārena sampanna Com.).(Page 343)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHORAYHA:[a] có thể mang,gánh vật nặng,mang ách [m] súc vật chở đồ,kéo xe
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhorayha:ေဓာရယွ(တိ)
[ဓုရ+ဝဟ+ဏ။ ဓုရံ ဝဟိတုမရဟတီတိ ေဓာရေယွာ၊ ေဏာ၊ ဝႆ ေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၆။ ဓုရံ ဝဟတီတိ ေဓာရေယွာ။ ဓုရ+ယွဏ္။ ေမာဂ္၊သ်၊၂။၁၄ဝ-ၾကည့္။ (ေဓာ္ေရယ,ဓုယီ-သံ)]
(၁) ဝန္ကို ေဆာင္တတ္ေသာ၊ ေရွ႕ေဆာင္-ေရွ႕သြား-ျဖစ္ေသာ၊ (က) ႏြား။ (ခ) ဝီရိယ။ (ဂ) သဒၶါ။ (ဃ) ဘုရား။ (င) မေထရ္။ (၂) လွည္းဦး-ထြန္ဦး-၌ယွဉ္တပ္ေသာ၊ သူ။ (န) (၃) ဝန္ကိုေဆာင္ျခင္း။ ေဓာရယွဝႏၲဳ,ေဓာရယွသီလ-တို႔ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhorayha:ေဓာရယွ(တိ)
[ေဓာရယွ+အ။ (ေဓာ္ေရယ-သံ)]
ဝန္ေဆာင္ႏြားလားႏွင့္တူေသာ။ ေဓာရယွဘာဝ,ေဓာရယွဝတာ-တို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhorayha:ေဓာရယွ (ပ)
ဝန္ေဆာင္ ႏြား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhorayha:ေဓာရယွ (န) (ဓုရဝဟ+ဏ်)
ဝန္ကို ရြက္ေဆာင္ျခင္း။ေဓာရဝယွ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,