Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhiti:f.[Sk.dhṛti.cf.dharati] 堅實,堅固心,堅決果斷的心.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhiti:f.[Sk.dhṛti.cf.dharati] 堅実,堅固心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhiti,【陰】 精力,勇氣。~mantu,【形】 精力充沛的,堅決的。(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhiti,【陰】精力,勇氣。dhitimantu,【形】精力充沛的,堅決的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhiti:dhiti(thī)
ဓိတိ(ထီ)
[ṭhā+ti.(,ṭī.156).dhā+ti.(abhi,ṭṭha,1.19va.mahāni,ṭṭha.36va.saṃ,ṭī,1.327).(dhati-saṃ,dhii-prāç addhamāgadhī).]
[ဌာ+တိ။ (ဓာန္၊ဋီ။၁၅၆)။ ဓာ+တိ။ (အဘိ၊႒၊၁။၁၉ဝ။ မဟာနိ၊႒။၃၆ဝ။ သံ၊ဋီ၊၁။၃၂၇)။ (ဓတိ-သံ၊ ဓိဣ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhiti:[f.] energy; courage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhiti,(f.) [Sk.dhṛti to dhṛ,see dharati] energy,courage,steadfastness,firm character,resolution.S.I,122,215 =Sn.188 (cp.SnA 237); J.I,266,280; III,239; VI,373; Vbh.211; Dhs.13 (+thāma),22,289,571; Miln.23,329; Sdhp.574.Equivalent to “wisdom” (cp.juti & jutimant & Sk.dhīti) in expl.of dhīra as “dhitisampanna” Nd1 44≈(see dhi2); PvA.131.(Page 341)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhiti:Wisdom,fortitude,energy,courage
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHITI:[f] nghị lực,can đảm --mantu [a] nghị lực,quả quyết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhiti:nghị lực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhiti:ဓိတိ(ထီ)
[ဌာ+တိ။ (ဓာန္၊ဋီ။၁၅၆)။ ဓာ+တိ။ (အဘိ၊႒၊၁။၁၉ဝ။ မဟာနိ၊႒။၃၆ဝ။ သံ၊ဋီ၊၁။၃၂၇)။ (ဓတိ-သံ၊ ဓိဣ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)။]
(၁) အားထုတ္မႈ 'ဝီရိယ'။ (၂) တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ'။ (၃) အသိဉာဏ္'ပညာ'။ (၄) ေအာက္ေမ့မႈ 'သတိ'။ ဓိတိမႏၲဳ-(၄)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhiti:ဓိတိ (ဣ) (√ဓရ္+တိ)
ေဆာင္ျခင္း။ တည္ၾကည္ျခင္း။ စိတ္ခိုင္ခံ့ျခင္း။ လံု႔လ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,