Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhi:,dhī interj.[Sk.dhik] [跟 acc.或 gen.一起(使用)] (表示嫌惡申斥等)討厭,厭煩,可憎,令人作嘔.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhi:,dhī interj.[Sk.dhik] [acc.gen.と共に] 厭わしきかな,いやらしい.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhi,【無】 (表示嫌惡,震驚等)咄!呸!(反對演說者時的喊叫)真可恥!沒羞!(表示悲痛、懊惱、不幸)唉!咳!呀!(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
dhi,/ dhinv,=nourish=養育
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhi,【無】(表示嫌惡,震驚等)咄!呸!(反對演說者時的喊叫)真可恥!沒羞!(表示悲痛、懊惱、不幸)唉!咳!呀!
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhi:dhi(bya)
ဓိ(ဗ်)
[hiṃsāpane dhi nindāyaṃ..12va1.dhisaddo hiṃsāpane nindāyañca.,ṭī.nibhastana nindayo.amara,23.239.(-.,ṭī.116va).(-saṃ,dhi-prā,ç -sī).]
[ဟႎသာပေန ဓိ နိႏၵာယံ။ ဓာန္။၁၂ဝ၁။ ဓိသေဒၵါ ဟႎသာပေန နိႏၵာယၪၥ။ ယင္း၊ ဋီ။ ဓိဂ္ နိဘသၱန နိႏၵေယာ။ အမရ၊ ၂၃။၂၃၉။ (-ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၆ဝ)။ (ဓိက္-သံ၊ ဓိ-ျပာ၊ ဓိက္,ဓိဂ္-သီဟိုဠ္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhi:[ind.] fie! shame! woe! dhikkata :[adj.] despised; detested; reviled.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhi,2 (f.) [Sk.dhīḥ to didheti,cp.Av.dī to see,Goth.(filu-) deisei cunning.See also dhīra] wisdom,only in Com.expl.of paññā:“dhi vuccati paññā” (exegesis of dhīra) at Nd1 44=J.II,140=III,38.(Page 341)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhi,1 & Dhī (indecl.) [Sk.dhik] an excln of reproach & disgust:fie! shame! woe! (with Acc.or Gen.) S.V,217 (read dhī taṁ for dhītaṁ); Dh.389 (dhī=garahāmi DhA.IV,148); J.I,507; DhA.I,179 (haṁ dhī),216 (v.l.BB but text has haṁdi).An inorganic r replaces the sandhi-cons.in dhī-r-atthu jīvitaṁ Sn.440; cp.Th.I,1150; dhi-r-atthu jātiyā J.I,59.(Page 341)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhi:and (dhī)Fie! shame! woe!
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHI:[in]nhục nhã ! Bất hạnh ! Xấu xa !
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhi:ဓိ(ဗ်)
[ဟႎသာပေန ဓိ နိႏၵာယံ။ ဓာန္။၁၂ဝ၁။ ဓိသေဒၵါ ဟႎသာပေန နိႏၵာယၪၥ။ ယင္း၊ ဋီ။ ဓိဂ္ နိဘသၱန နိႏၵေယာ။ အမရ၊ ၂၃။၂၃၉။ (-ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၆ဝ)။ (ဓိက္-သံ၊ ဓိ-ျပာ၊ ဓိက္,ဓိဂ္-သီဟိုဠ္)။]
(၁) ဓီဓီ-ထြီထြီ-ဟု ျပဳအပ္ေသာ၊ ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-အပ္ေသာ။ (၂) ဓိ-ပစၥည္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dhi:ဓိ
ဘူ = ဓာရေဏ-ေဆာင္ျခင္း၌။ ဓယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhi:ဓိ (ဣ)
ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhi:ဓိ (အ)
စက္ဆုပ္ဖြယ္ ရွိစြ။ ရြံရွာဖြယ္ ရွိစြ။ ထြီ။ ထီြထြီ အမႈကို ျပဳသင့္စြ။ဓီ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,