Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dheyya:a.m.[Sk.dheya.dhā 的 grd.] 領域,布置.
パーリ語辞典 水野弘元著
dheyya:a.m.[Sk.dheya.dhā の grd.] 領域,布置.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dheyya:dheyya(na)
ေဓယ်(န)
[dhā+ṇya.dīyati dhapīyatīti dheyyaṃ.nīti,dhā.377.tiṭṭhati vā ettha atthoti dheyyaṃ.dharīyate uccārīyateti vā dheyyaṃ.,ṭī.114.(dheyasaṃ,dejja-prā)]
[ဓာ+ဏ်။ ဒီယတိ ဓပီယတီတိ ေဓယ်ံ။ နီတိ၊ဓာ။၃၇၇။ တိ႒တိ ဝါ ဧတၳ အေတၳာတိ ေဓယ်ံ။ ဓရီယေတ ဥစၥာရီယေတတိ ဝါ ေဓယ်ံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၄။ (ေဓယသံ၊ေဒဇၨ-ျပာ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dheyya,(-°) [Sk.dheya,orig.grd.of dhā,see dahati1] 1.in the realm of,under the sway or power of:anañña° J.IV,110; kamma° A.IV,285; maccu° (q.v.) S.I,22; Sn.358,1104; Th.2,10 (=maccu ettha dhīyati ThA.13); māra° A.IV,228.-- 2.putting on,assigning,in nāma° Dhs.1307.(Page 343)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dheyya:ေဓယ်(န)
[ဓာ+ဏ်။ ဒီယတိ ဓပီယတီတိ ေဓယ်ံ။ နီတိ၊ဓာ။၃၇၇။ တိ႒တိ ဝါ ဧတၳ အေတၳာတိ ေဓယ်ံ။ ဓရီယေတ ဥစၥာရီယေတတိ ဝါ ေဓယ်ံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၄။ (ေဓယသံ၊ေဒဇၨ-ျပာ)]
(၁) တည္ရာ၊ ေနရာ၊ က်က္စားရာ၊ အာဏာျပန္႔ႏွံ႔ရာအရပ္။ (တိ) (၂) ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ။ (၃) ထားအပ္ေသာ။ ကမၼေဓယ်,မစၥဳေဓယ်,မာေရေဓယ်-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dheyya:ေဓယ် (န) (√ဓာ+ဏ်)
တည္ရာ ေဆာင္ရြက္ရာ ဌာန။
ကမၼေဓယ်၊ အမႈကို ရြက္ေဆာင္ရာ ဌာန။ မစၥဳေဓယ်၊ ေသမင္း၏ တည္ရာ။ မာရေဓယ်၊ မာရ္၏တည္ရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,