Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhenu:f.[〃] 牝牛,乳牛,牝獸.-pa m.吸乳,犢牛,小牛.-pā f.使飲乳的母牛,乳牛.-vatthu 牝牛物語(故事).
パーリ語辞典 水野弘元著
dhenu:f.[〃] 牝牛,乳牛,牝獣.-pa m.乳を吸う,犢牛,こうし.-pā f.乳を飲ます母牛,乳牛.-vatthu 牝牛物語.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhenu,【陰】 母牛,任何雌性動物。 ~pa,【陽】 牛犢(未斷奶的小牛)。(p165)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhenu,【陰】母牛,任何雌性動物。dhenupa,【陽】牛犢(未斷奶的小牛)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhenu:dhenu(thī)
ေဓႏု(ထီ)
[dhe+nu.dheti vacchaṃ pāyetīti dhenu.ka.671.rū.681.dhe pāne,nu.,ṭī.498.(-nīti,sutta.1317.nīti,dhā.1va7).dhā+.ā- e-pru,khye.dhāretīti dhenu,gāvī.ṇvādi,.111.dhayati su dhe,nava pasūtā yāgavi.thoma.navapasūtā -prā,.(dhenu-saṃ,dheṇu-prā,addhamāgadhī.dhenuva-sī)]
[ေဓ+ႏု။ ေဓတိ ဝစၧံ ပါေယတီတိ ေဓႏု။ ကစၥည္း။၆၇၁။႐ူ။၆၈၁။ ေဓ ပါေန၊ႏု။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၈။ (-နီတိ၊သုတၱ။၁၃၁၇။နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၇)။ ဓာ+နက္။ အာ-ကို ဧ-ျပဳ၊ ေခ်။ ဓာေရတီတိ ေဓႏု၊ ဂါဝီ။ဏြာဒိ၊ ေမာဂ္။၁၁၁။ဓယတိ သုတာန္ ေဓႏုး၊ နဝ ပသူတာ ယာဂဝိ။ ေထာမ။ နဝပသူတာ ေဂၚ-ျပာ၊ ဓာန္။ (ေဓႏု-သံ၊ ေဓဏု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ေဓႏုဝ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhenu:[f.] a cow; a female animal in general.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhenu,(f.) [Sk.dhenu,to dhayati to give suck,see dhātī & dhītar] a milch cow,a female animal in general J.I,152 (miga° hind); Vv 806; DhA.I,170; 396; PvA.112.In simile at Vism.313.(Page 343)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhenu:A milch cow
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHENU:[f] bò cái,con thú cái (nói chung cả) --pa [m] bò con còn bú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhenu:ေဓႏု(ထီ)
[ေဓ+ႏု။ ေဓတိ ဝစၧံ ပါေယတီတိ ေဓႏု။ ကစၥည္း။၆၇၁။႐ူ။၆၈၁။ ေဓ ပါေန၊ႏု။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၈။ (-နီတိ၊သုတၱ။၁၃၁၇။နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၇)။ ဓာ+နက္။ အာ-ကို ဧ-ျပဳ၊ ေခ်။ ဓာေရတီတိ ေဓႏု၊ ဂါဝီ။ဏြာဒိ၊ ေမာဂ္။၁၁၁။ဓယတိ သုတာန္ ေဓႏုး၊ နဝ ပသူတာ ယာဂဝိ။ ေထာမ။ နဝပသူတာ ေဂၚ-ျပာ၊ ဓာန္။ (ေဓႏု-သံ၊ ေဓဏု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ေဓႏုဝ-သီဟိုဠ္)]
(၁) (က) ႏြားမ၊ သားဖြားစ ႏြားမ။ (ခ) ႏို႔ညႇစ္ႏြားမ။ (၂) ႏို႔ရည္။ ေဓႏုပက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhenu:ေဓႏု (ဣ) (√ေဓ+ႏု)
ႏို႔ညႇစ္ႏြားမ။ သား ငယ္ရွိေသာ ႏြားမ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,