Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhava:m.[〃] ① 灌木 ② 夫(husband),丈夫.[cf.vidhava].
パーリ語辞典 水野弘元著
dhava:m.[〃] ① 灌木 ② 夫,おっと.[cf.vidhava].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhava,【陽】 丈夫,兒茶樹(參考 Khadira)。(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhava,【陽】丈夫,兒茶樹(參考 Khadira)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhava:dhava(pu)
ဓဝ(ပု)
[dhū+a.rukkhe tu sāmike dhavo,.1va41.dhū kampane,santāsaṃ dhunotīti dhavo,a.,ṭī.24va.(dhava-saṃprā)]
[ဓူ+အ။ ႐ုေကၡ တု သာမိေက ဓေဝါ၊ ဓာန္။၁ဝ၄၁။ ဓူ ကမၸေန၊ သႏၲာသံ ဓုေနာတီတိ ဓေဝါ၊ အ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၄ဝ။ (ဓဝ-သံျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhava:[m.] husband; the acacia tree.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhava,2 [Sk.dhava,a newly formed word after vidhava,widow,q.v.] a husband ThA.121 (dh.vuccati sāmiko tad abhāvā vidhavā matapatikā ti attho).(Page 340)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhava,1 [Sk.dhava=madhuratvaca,Halāyudha] the shrub Grislea Tomentosa A.I,202,204; J.IV,209; VI,528.(Page 340)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHAVA:[m] người chồng,cây Acacia (loại cây có gai dùng làm củi ở Ai Cập)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhava:ဓဝ(ပု)
[ဓူ+အ။ ႐ုေကၡ တု သာမိေက ဓေဝါ၊ ဓာန္။၁ဝ၄၁။ ဓူ ကမၸေန၊ သႏၲာသံ ဓုေနာတီတိ ဓေဝါ၊ အ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၄ဝ။ (ဓဝ-သံျပာ)]
(၁) ေမ်ာက္ငိုပင္။ (၂) အရွင္သခင္။ လင္ေယာက္က်ား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhava:ဓဝ (ပ)
ေမ်ာက္ငိုပင္။ လင္။ဝိဓဝါ၊ ႏႈိင္း

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,