Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhara:a.[〃] 持(有)的(holding in mind,knowing by heart),保持的.dhamma-dhara 法持,持法者.vinaya-dhara 持律者,律師.mātikā-dhara 持論母者,持摩夷者.dhuta-dhara 持頭陀者.vaṃsa-dhara 傳統保持者.cf.dhāra.
パーリ語辞典 水野弘元著
dhara:a.[〃] 持つ,保持する.dhammadhara,vinayadhara-,mātikādhara-.cf.dhāra.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhara,【形】 (在【合】中) 懷有的,持有的,記住的,穿著的,戴著的。(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhara,【形】(在【合】中)懷有的,持有的,記住的,穿著的,戴著的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhara:dhara(ti)
ဓရ(တိ)
[dhara+a.thī-nitea dharā]
[ဓရ+အ။ ထီ-၌ ဓရာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhara:[adj.] (in cpds.) bearing; holding; keeping in mind; wearing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhara,(usually --°,except at Miln.420) (adj.) [Sk.dhara,to dhr see dharati] bearing,wearing,keeping; holding in mind,knowing by heart.Freq.in phrase dhammadhara (knowing the Dhamma,q.v.),vinaya°,mātikā° e.g.D.II,125.dhamma° also Sn.58; Th.1,187; Nd2 319; vinaya° Miln.344; jaṭājina° Sn.1010.See also dhāra.(Page 339)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHARA:[a] mang,cầm giữ,níu lấy,đeo (tai),để trong tâm trí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhara:ဓရ(တိ)
[ဓရ+အ။ ထီ-၌ ဓရာ]
(၁) ေဆာင္တတ္ေသာ၊ သူ။ ဓမၼဓရ-ၾကည့္။ (ထီ) (၂) ေျမ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dhara:ဓရ
ဘူ = ဓရဏာ'ဝဓံသေနသု-ထင္ရွားတည္ရွိျခင္း,ပ်က္စီး၍ က်ျခင္းတို႔၌။
ဘူ+စု = ဓာရေဏ-ေဆာင္ျခင္း၌။ ဓရတိ၊ ဓာေရတိ၊ ဓာရယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhara:ဓရ (တိ) (√ဓရ္+အ)
ေဆာင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,