Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhanu:n.[〃] ① 弓.② 弓 [長度的單位] = vyāma 尋(古時中國六尺五寸,日本六尺或五尺),噚,庹(兩臂左右平伸,兩手的指尖距離長度).-kalāpa 弓箭(bow and quiver).-kāra 製作弓,弓匠(a bow maker).-ggaha pl.nom.-ggahāse 弓術師,射手.-pākāra 弓的柵.-sippa 弓術(箭術).
パーリ語辞典 水野弘元著
dhanu:n.[〃] ① 弓.② 弓 [長さの単位] =vyāma 尋,ひろ.-kalāpa 弓箭.-kāra 弓作り.-ggaha pl.nom.-ggahāse 弓術師,射手.-pākāra 弓の柵.-sippa 弓術.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhanu,【中】 弓。 ~ka,【中】 小弓。 ~kāra,【陽】 弓匠。 ~ketakī,【陽】露兜樹(參考 Ketakī)。 ~ggaha,【陽】 射手。 ~sippa,【中】 箭術。(p162)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhanu,(梵dhanus),【中】弓(一弓等於四肘長)。dhanuka,【中】小弓。dhanukāra,【陽】弓匠。dhanuketakī,【陽】露兜樹(參考 Ketakī)。dhanuggaha,【陽】弓箭手。dhanusippa,【中】箭術。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhanu:dhanu(na)
ဓႏု(န)
[dhana+u.hana+u.dhana dhaññe,u.hanahiṃsāyaṃ vā,u.hassa dho.dhanu.,ṭī.388.dhanati saddaṃ karotīti dhanu.kaṅkhā,yo,mahāṭī,4.359.(dha-saṃ,dhaṇuprāç addhamāgadhī)]
[ဓန+ဥ။ ဟန+ဥ။ ဓန ဓေည၊ ဥ။ ဟနဟႎသာယံ ဝါ၊ ဥ။ ဟႆ ေဓာ။ ဓႏု။ ဓာန္၊ ဋီ။၃၈၈။ဓနတိ သဒၵံ ကေရာတီတိ ဓႏု။ ကခၤါ၊ေယာ၊ မဟာဋီ၊၄။၃၅၉။ (ဓႏုသ္-သံ၊ဓဏုျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhanu:[nt.] a bow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhanu,(nt.) [Sk.dhanus,to Ohg.tanna fir-tree,also oak,orig tree in general,cp.dāru] a bow M.I,429; J.I,50,150; II,88; IV,327; PvA.285.

--kalāpa bow & quiver Vin.II,192; M.I,86; II,99; A.III,94; PvA.154; --kāra a bow maker Miln.331; --kārika N.of a tree J.V,420; --kārin=prec.J.V,422 (=°pāṭali); --ggaha an archer D.I,51; A.II,48; IV,107; J.I,58,356; II,87,88; III,220 (dhanuggaha) J.III,322; V,129 (where 4 kinds are enumd); Vism.150 (in simile); DA.I,156; --takkāri (f.) a plant J.VI,535; --pāṭali N.of a tree J.V,422; --lakkhaṇa prophesying from marks on a bow D.I,9.(Page 335)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dhanu:A bow; a measure of length
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHANU:[nt] cây cung --ka [nt] cây cung nhỏ --kāra [m] thợ làm cung --kelakī [m] cây dứa hoang --ggaha [m] người bắn cung --sippa [nt] nghệ thuật bắn cung
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhanu:ဓႏု(န)
[ဓန+ဥ။ ဟန+ဥ။ ဓန ဓေည၊ ဥ။ ဟနဟႎသာယံ ဝါ၊ ဥ။ ဟႆ ေဓာ။ ဓႏု။ ဓာန္၊ ဋီ။၃၈၈။ဓနတိ သဒၵံ ကေရာတီတိ ဓႏု။ ကခၤါ၊ေယာ၊ မဟာဋီ၊၄။၃၅၉။ (ဓႏုသ္-သံ၊ဓဏုျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ေလး။ (၂) ေလးအတတ္။ (၃) ဆူးခ်ဉ္ပင္။ ဆူးက်င့္ပင္။ ဂ၄) ဓႏုရာသီ။ (၅) ျမႇား။ (၆) ေလးကိုင္ ေယာက္က်ား။ ဓႏုပါကာရ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhanu:ဓႏု (ပ)
ဓႏုရာသီ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhanu:ဓႏု (န) (√ဓန္+ဥ)
ေလး။
ဓႏံု အာေရာေပသိ၊ ေလးကို တင္ေလ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,