Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dhana:n.[〃] 財,財物,財産.-agga 上財.-atthika 求財的.-kkītā 用(由,因)財買得婦.-jāni 財的損失.-thaddha 財傲慢的(proud of wealth).-dhañña 財穀.-parājaya 財的損敗.-lābha 財利.-hetu 以財為(原)因,為財故(for the sake of wealth).
パーリ語辞典 水野弘元著
dhana:n.[〃] 財,財物,財産.-agga 上財.-atthika 求財の.-kkītā 財による買得婦.-jāni 財の損失.-thaddha 財におごれる.-dhañña 財穀.-parājaya 財の損敗.-lābha 財利.-hetu 財を因として,財のために.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhana,【中】 財富,財產。 ~kkhaya,【陽】 財盡。 ~kkīta,【形】 用錢買的。 ~tthaddha,【形】 以財為傲的。 ~tthika,【形】 需要財富的。 ~lola,【形】貪婪財富的。 ~vantu,【形】 富有的。 ~hetu,【副】 為了財富。 ~āsā,【陰】 渴望財富。(p162)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhana,【中】財富,財產。dhanakkhaya,【陽】財盡。dhanakkīta,【形】用錢買的。dhanatthaddha,【形】以財為傲的。dhanatthika,【形】需要財富的。dhanalola,【形】貪婪財富的。dhanavantu,【形】富有的。dhanahetu,【副】為了財富。dhanāsā,【陰】渴望財富。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Dhana:財;財物[七財(sattadhanāni)=七聖財(sattavidha-ariyadhana)](信戒慚愧聞施慧)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhana:dhana(na)
ဓန(န)
[dhana+dāna.kye.]
[ဓန+ဒါန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhana:dhana(na)
ဓန(န)
[dhana+a.dhana dhaññe,a.,ṭī.485.jana+a.daliddabhāvaṃ janentīti dhanaṃ.jana janane,a.jassa dho.dhātupaccaya (dhanaç dhaṇa-prāç addhamāgadhī)]
[ဓန+အ။ ဓန ဓေည၊ အ။ဓာန္၊ဋီ။၄၈၅။ ဇန+အ။ ဒလိဒၵဘာဝံ ဇေနႏၲီတိ ဓနံ။ ဇန ဇနေန၊အ။ ဇႆ ေဓာ။ ဓာတုပစၥယ (ဓန,ဓဏ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
dhana:'treasures',a term for the following 7 qualities:faith,morality,moral shame,moral dread,learning,liberality and wisdom.Cf.A.VII,5,6.

See 'Treasures of the Noble',by Soma Thera (BODHI LEAVES B.27,BPS).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhana:[nt.] wealth,riches.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dhana,(nt.) [Ved.dhana; usually taken to dhā (see dadhāti) as “stake,prize at game,booty,” cp.pradhāna & Gr.qέma; but more likely in orig.meaning “grain,posses sion of corn,crops etc.,” cp.Lith.dūna bread,Sk.dhānā pl.grains & dhañña=dhana-like,i.e.corn,grain] wealth,usually wealth of money,riches,treasures.1.Lit.D.I,73 (sa°); M.II,180.; A.III,222; IV,4 sq.; Nd2 135 (+yasa,issariya etc.) Th.2,464 (+issariya); J.I,225 (paṭhavigataṁ karoti:hide in the ground),262,289; II,112; IV,2; Sn.60,185,302; Pv.II,610; DhA.I,238.Often in combn aḍḍha mahaddhana mahābhoga to indicate immense wealth (see aḍḍha) PvA.3,214 etc.(see also below °dhañña).-- 2.fig.Used in the expression sattavidha-ariya-dhana “the 7 fold noble treasure” of the good qualities or virtues,viz.saddhā,cāga etc.(see enumd under cāga) D.III,163,164,251; VvA.113; ThA.240.

--agga the best treasure (i.e.the ariya-dhana) D.III,164; --atthika wishing for or desiring wealth Sn.987; --āsā craving for wealth; --kkīta bought for money DhA.II,3,--thaddha proud of wealth,snobbish Sn.104; --dhañña,usually Dvandva-cpd.“money & money’s worth,” but as adj.(always in phrase pahūta°) it may be taken as Tatpuruṣa “rich in treasures,” otherwise “possessing money & money’s worth” cp.pahūtadhanadhaññavā J.I,3.As n.Pv.I,1111; III,104; PvA.60; Miln.2,280; as adj.freq.“pahūtadhana-dhañña” Vv 6313=Pv.II,611:PvA.97.Thus in ster.formula of aḍḍha mahaddhana etc.D.III,163 sq.; S.I,71; A.II,86; --parājaya loss of money,as adj.appl.to kali:the dice marking loss in game Sn.659; --lobha “greed of gold” J.IV,1; --lola=lobha J.II,212; --viriya wealth & power Sn.422; --hetu for the sake of wealth Sn.122.(Page 335)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Dhana:1.Dhana.-A banker of Rājagaha,grandfather of Mahā- andCūlapanthaka.ThagA.i.491,515.

2.Dhana.-A banker of Benares,a previous birth of Anuruddha.His original name was Annabhāra,but one day he entertained the Pacceka Buddha,Uparittha,and,as a result,won the favour of the king,who conferred on him the rank of setthi.ThagA.ii.66.

3.Dhana.-See Mahādhana.

Dhana Vagga.-The first chapter of the Sattaka Nipāta of the Anguttara Nikāya.A.iv.1ff.

1.Dhana Sutta.-On the five treasures-faith,virtue,learning,charity,and insight.A.iii.53.

2.Dhana Sutta.-On the seven treasures - the five given above,and fear and shame.A.iv.4f.

3.Dhana Sutta.-The same as No.2,but the ”treasures” are explained in detail.A.iv.5f.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHANA:[nt] của cải,tài sản,sự giàu có --kkhaya [m] sự tiêu tan tài sản --kkita [a] mua bằng tiền --tthaddha [a] hãnh diện vì tiền của --tthika [a] ham muốn tiền của --lola [a] tham mê tiền của --vantu [a] giàu có,nhiều của cải --hetu [ad] vì của cải --āsā [f] sự khao khát của cải
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhana:tài sản
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhana:ဓန(န)
[ဓန+အ။ ဓန ဓေည၊ အ။ဓာန္၊ဋီ။၄၈၅။ ဇန+အ။ ဒလိဒၵဘာဝံ ဇေနႏၲီတိ ဓနံ။ ဇန ဇနေန၊အ။ ဇႆ ေဓာ။ ဓာတုပစၥယ (ဓန,ဓဏ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
ဥစၥာ၊ (က) ေရႊ ေငြ ပုလဲ ပတၱျမားစေသာ ဥစၥာ။ ၉ခ) သားသမီးစေသာ ဥစၥာ။ (ဂ) သဒၶါ သီလ စေသာ ဥစၥာ။ (ဃ) ဥစၥာမိုး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhana:ဓန(န)
[ဓန+ဒါန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ဥစၥာေပးျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dhana:ဓန
ဘူ = သဒၵ ဓေညသု-အသံျပဳျခင္း,ဘုန္းပညာ က်က္သေရတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းတို႔၌။
ဒိ = ယာစေန-ေတာင္းရမ္းျခင္း၌။
စု = သေဒၵ-အသံျပဳျခင္း၌။
ဓႏၲိ၊ ဓနတိ၊ ဓနိယတိ၊ ဓနိယ်တိ၊ ဓေနတိ၊ ဓနယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhana:ဓန (န) (√ဓန္+အ)
ဥစၥာ။ ဥစၥာပစၥည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,