Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Dhammavicaya:擇法,檢驗(直接經驗的)現象。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhammavicaya:dhammavicaya(pu)
ဓမၼဝိစယ(ပု)
[dhamma+vicaya]
[ဓမၼ+ဝိစယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhammavicaya:[m.] investigation of doctrine.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhammavicaya:trạch pháp,sự cân nhắc pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhammavicaya:ဓမၼဝိစယ(ပု)
[ဓမၼ+ဝိစယ]
သစၥာ ၄-ပါးတရား-ကို-၌-စူးစမ္း ဆင္ျခင္တတ္ေသာ ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhammavicaya:ဓမၼ-ဝိစယ (ပ)
တရားကို စံုစမ္းျခင္း။ သေဘာကို ဆင္ျခင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,