Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dhammakathika:m.说法者.-tta说法者たること.~puggala说法人[四种].~bhikkhu说法比丘
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhammakathika:dhammakathika(ti)
ဓမၼကထိက(တိ)
[dhamma+kathika.dhammakathā+ika]
[ဓမၼ+ကထိက။ ဓမၼကထာ+ဣက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhammakathika:[m.] one who preaches the Norm.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhammakathika:pháp sư,vị thuyết pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhammakathika:ဓမၼကထိက(တိ)
[ဓမၼ+ကထိက။ ဓမၼကထာ+ဣက]
(၁) (က) တရားေဟာတတ္ေသာသူ၊ တရားေဟာသူ။ (ခ) အဘိဓမၼာတရားကို ေဟာတတ္ေသာ၊ သူ။ (၂) တရားႏွင့္ယွဉ္ေသာ စကားရွိေသာ၊ သူ။ (၃) တရားေဟာမႈ၌ ေကာင္းေသာ၊ သူ၊ တရားေဟာေကာင္းသူ။ (၄) ဓမၼကထိကသုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhammakathika:ဓမၼ-ကထိက (ပ)
တရားေဟာေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhammakathika:ဓမၼ-ကထိက (တိ)
တရားကို ေဟာေျပာတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,