Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhammadhātu,﹐【陰】法界。Vism.589.:Taṁsampayuttā phassādayo dhammadhātūti.(與彼(諸識)相應的觸等為法界)。SA.12.32./II,67.:Sā hi bhikkhu Sāriputtassa dhammadhātūti ettha dhammadhātūti paccayākārassa vivaṭabhāvadassanasamatthaṁ sāvakapāramīñāṇaṁ.Sāvakānañhi sāvakapāramīñāṇaṁ sabbaññutaññāṇagatikameva hoti.Yathā Buddhānaṁ atītānāgatapaccuppannā dhammā sabbaññutaññāṇassa pākaṭā honti,evaṁ therassa sāvakapāramīñāṇaṁ sabbepi sāvakañāṇassa gocaradhamme jānātīti.()。CS:S-ṭ(S.19.1)pg.2.182:Dhammadhātūti sabbaññutaññāṇaṁ sandhāya vadati.Dhammadhātūti vā dhammānaṁ sabhāvo.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhammadhātu:dhammadhātu(thī,pu)
ဓမၼဓာတု(ထီ၊ပု)
[dhamma+dhātu.(dhamadhātu-saṃ)]
[ဓမၼ+ဓာတု။(ဓမဓာတု-သံ)]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhammadhātu:pháp giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhammadhātu:ဓမၼဓာတု(ထီ၊ပု)
[ဓမၼ+ဓာတု။(ဓမဓာတု-သံ)]
(၁) ဓမၼဓာတ္၊ မိမိသေဘာကို ေဆာင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ (က) ေဝဒနာ,သညာ,သခၤါရ,သုခုမ႐ုပ္,နိဗၺာန္။ (ခ) အရိယသစၥာ ၄-ပါး။ (ဂ) အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္။ (ဃ) သဗၺညဳတဉာဏ္။ (င) သာဝကပါရမီဉာဏ္။ (စ) စကၡဳဝိညာဏဓာတ္ႏွင့္ သဟဇာတ္ျဖစ္ေသာ နာမ္ခႏၶာ ၃-ပါး။ (ဆ) မေနာဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ အာ႐ုံႏွင့္ ဟဒယဝတၳဳ။ (ဇ) မေနာဝိညာဏဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူတတ္ေသာ တဏွာ,ယင္း တဏွာႏႈ့ တေဒက႒-ျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္တရား။ (၂) ဓမၼဓာတုပုဒ္။ ဓမၼဓာတုပဒါႏုသႏၶိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhammadhātu:ဓမၼ-ဓာတု (ပ၊ဣ)
တရားသေဘာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,