Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dhammīkathā,【陰】 宗教性的談話。(p164)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dhammīkathā,【陰】宗教性的談話。【工】【離】dhammiyā kathāya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhammīkathā:dhammīkathā(thī)
ဓမၼီကထာ(ထီ)
[dhammī+kathā.dhammīkathā vākya .]
[ဓမၼီ+ကထာ။ ဓမၼီကထာက်ား ဝါက်လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhammīkathā:[f.] religious talk.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DHAMMĪKATHĀ:[f] sự nói đạo,sự nói pháp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhammīkathā:ဓမၼီကထာ(ထီ)
[ဓမၼီ+ကထာ။ ဓမၼီကထာက်ား ဝါက်လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။]
တရားရွိေသာ စကား၊ တရားႏွင့္ယွဉ္ေသာ စကား၊ တရားစကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhammīkathā:ဓမၼီကထာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,