Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhammānusārī:dhammānusārī(ti)
ဓမၼာႏုသာရီ(တိ)
[dhamma+anusārī.dhammaṃ anussarantiç dhammassa vā anussaraṇasīlāti dhammānusārino.ma,ṭī,2.1vava,2vava.]
[ဓမၼ+အႏုသာရီ။ ဓမၼံ အႏုႆရႏၲိ,ဓမၼႆ ဝါ အႏုႆရဏသီလာတိ ဓမၼာႏုသာရိေနာ။ မ၊ဋီ၊၂။၁ဝဝ၊၂ဝဝ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
dhammānusārī:the 'Dhamma-devotee',is one of the 7 noble disciples (ariya-puggala,q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dhammānusārī:[(dhamma + anusārī),adj.] acting in conformity with the Law.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhammānusārī:tùy pháp hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhammānusārī:ဓမၼာႏုသာရီ(တိ)
[ဓမၼ+အႏုသာရီ။ ဓမၼံ အႏုႆရႏၲိ,ဓမၼႆ ဝါ အႏုႆရဏသီလာတိ ဓမၼာႏုသာရိေနာ။ မ၊ဋီ၊၂။၁ဝဝ၊၂ဝဝ။]
ဓမၼာႏုသာရီပုဂၢိဳလ္၊ (က) ပညာဟူေသာ သေဘာတရားသို႔ အစဉ္လိုက္-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။ (ခ) ပညာတရားျဖင့္ သစၥပဋိေဝဓအားေလ်ာ္စြာ-က်င့္-သြား-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။ (ဂ) ပညာတရားျဖင့္ နိဗၺာန္သို႔ သြား-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။ (ဃ) ပညာ ေရွ႕သြားရွိေသာ မဂ္တရားကို-ဆင္ျခင္-ပြါးမ်ား-ျဖစ္ေစ-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။ (င) ဝိပႆနာ ပညာတရားျဖင့္ အရိယမဂ္သို႔-ေရွး႐ွဴေရာက္-သြား-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။ (စ) ဝိပႆနာ ပညာတရားျဖင့္ အရိယမဂ္ဟူေသာ အယဉ္-သို႔-ကို-အစဉ္-ေအာက္ေမ့-သြားေရာက္-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhammānusārī:ဓမၼာႏုသာရီ (တိ) (ဓမၼ+အႏုသာရီ)
တရားကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့တတ္သည္။ တရားအားျဖင့္ အထက္မဂ္သို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,