Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
dhammānupassī: 持續地觀察諸法(心的內含)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dhammānupassī:dhammānupassī(ti)
ဓမၼာႏုပႆီ(တိ)
[dhamma+anupassī=anu+disa+ṇī.anupassa+ī]
[ဓမၼ+အႏုပႆီ=အႏု+ဒိသ+ဏီ။ အႏုပႆ+ဤ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dhammānupassī:pháp quán,vị năng quán pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dhammānupassī:ဓမၼာႏုပႆီ(တိ)
[ဓမၼ+အႏုပႆီ=အႏု+ဒိသ+ဏီ။ အႏုပႆ+ဤ]
(၁) (သညာကၡႏၶာ,သခၤါရကၡႏၶာ) တရားတို႔ကို အဖန္ဖန္ ႐ႈမွတ္-ေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။ (၂) (သညာကၡႏၶာ,သခၤါရကၡႏၶာ) တရားတို႔ကို အဖန္ဖန္ ႐ႈမွတ္တတ္ေသာ ဝိပႆနာႏွင့္ ယွဉ္ေသာ သတိရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dhammānupassī:ဓမၼာႏုပႆီ (တိ) (ဓမၼ+အႏုပႆီ)
နီဝရဏ အစရွိေသာ တရားတို႔ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈေလ့ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,